Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Skift af studieby

Skift af studieby
Du kan søge skift af studieby, hvis din uddannelse udbydes af Aarhus Universitet i mere end én by, og hvis du opfylder kravene for skift af studieby.

Sådan søger du i ansøgningssystemet
For at søge om at skifte studieby skal du i ansøgningssystemet finde den uddannelsestype, der hedder ”Studieskift/overflytning” – Bachelor- eller kandidatuddannelse. Dernæst skal du finde din uddannelse og vælge den by, du ønsker at skifte til.

Oversigt over uddannelser, hvor skift af studieby er muligt

Elektrisk Energiteknologi (diplomingeniør)

Elektronik (diplomingeniør)

Maskinteknik (diplomingeniør)

Sygepleje

Didaktik dansk

Generel pædagogik

Pædagogisk antropologi

Pædagogisk filosofi

Pædagogisk psykologi

Pædagogisk sociologi

Uddannelsesvidenskab

Erhvervsøkonomi, HA

Economics and Business Administration

ITKO - it, kommunikation og organisation   

Forudsætninger for skift af studieby

Hvis din ansøgning om skift af studieby skal imødekommes, skal følgende være opfyldt:

 • Du skal inden semesterstart have bestået 1. studieår på den uddannelse ved AU, hvor du søger om at skifte studieby til.
  Forventer du ikke at have bestået 1. studieår inden semesterstart, kan du ikke søge om skift af studieby. I sjældne tilfælde kan AU tillade skift af studieby, selvom du ikke har bestået studieelementer svarende til første studieår, hvis der er usædvanlige forhold. Det usædvanlige forhold skal knytte sig til studiebyen og skal være dokumenteret. Et usædvanligt forhold kan eksempelvis være, at du er nødt til at flytte til en ny by for at komme væk fra et voldeligt forhold, der knytter sig til den by, du vil rejse fra. 
 • Der skal være ledige pladser på det studietrin, du ville kunne indplaceres på. I tilfælde af flere kvalificerede ansøgere end antal pladser vil prioriteringen ske ved lodtrækning. Der gælder desuden særlige forhold for dimensionerede uddannelser i forhold til antal studiepladser.
 • Du skal opfylde alle adgangskrav til den ønskede bacheloruddannelse eller kandidatuddannelse inden studiestart.
 • Hvis du er blevet administrativt udmeldt fra den samme uddannelse, hvor du ønsker at søge om skift af studieby, skal AU på grundlag af en konkret faglig vurdering vurdere, om du, siden du sidst var indskrevet på uddannelsen, har væsentligt forbedrede muligheder for at gennemføre uddannelsen. Du skal udfylde og uploade denne Blanket vedrørende udmeldelse og forbedrede studiemuligheder vedrørende udmeldelse og forbedrede studiemuligheder til din ansøgning.
  Dette gælder, uanset at du tidligere har været indskrevet på den samme uddannelse på AU. Det gælder også, hvis du stadig er indskrevet, men kunne være blevet administrativt udmeldt på grund af inaktivitet, opbrugte eksamensforsøg, overskredet maksimal studietid eller permanent bortvisning.

Sådan gør du

Digitalt ansøgningsskema

Ansøgning om skift af studieby sker igennem det digitale ansøgningssystem. Hele ansøgningsproceduren foregår online, og vi modtager ikke ansøgninger i papirform.

For at søge skift af studieby skal du i ansøgningssystemet finde den uddannelsestype, der hedder ”Studieskift/overflytning – Bacheloruddannelser/Kandidatuddannelser”. Herefter skal du finde den uddannelse, som du ønsker at søge skift af studieby til.

 

Orienter dig om uddannelsen, før du søger
Det er vigtigt, at du på forhånd orienterer dig om adgangskravene til den bacheloruddannelse eller kandidatuddannelse, du er interesseret i.

 

Vedhæft relevant dokumentation
Dokumentation markeret med fed skal altid uploades. Øvrige dokumenter uploades hvis relevant.     

 • Eksamensbeviser og karakterudskrifter
 • Blanket vedr. udmeldelse og forbedrede studiemuligheder. Anvendes hvis du er blevet udmeldt.
 • Gymnasialt eksamensbevis (ansøgning til bacheloruddannelser) i kopi med stempel og underskrift fra din uddannelsesinstitution. Vi accepterer ikke en automatisk udskrift fra Eksamensdatabasen.
 • Opholdstilladelse i Danmark/statsborgerskab (kun ikke-EU/EØS-ansøgere)

 

Hjælp til online ansøgning

 

Videovejledninger

Hvornår skal du søge?

Ansøgningsfristen til sommeroptag er 1. marts med henblik på studiestart august/september.

Nogle af uddannelserne vil også være åbne for vinteroptag. Se liste over uddannelser. Ansøgningsfristen er 15. oktober med henblik på studiestart januar/februar.

Hvornår får du svar?

Sagsbehandling sker løbende.

Din ansøgning kan dog først afgøres efter ansøgningsfristerne af hensyn til afklaring af antallet af ledige studiepladser på den ønskede uddannelse. 

Hvis du kan tilbydes optagelse, har du 1 uge til at acceptere dit optagelsestilbud via ansøgningssystemet.

SU
Skift af studieby har ikke umiddelbart nogen betydning for din SU, men kan have indflydelse på eventuel transportrabat. Hvis du har spørgsmål hertil kan du læse mere på http://studerende.au.dk/su/, hvor du også finder link til kontaktinformation til SU kontoret.

Spørgsmål og kontakt

Hvis du har spørgsmål til studieskift, kan du skrive til indskriv@au.dk

Regelgrundlag

Se adgangsbekendtgørelserne i AU’s regelsamling