Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Skift af studieby

Skift af studieby
Du kan søge skift af studieby, hvis din uddannelse udbydes af Aarhus Universitet i mere end én by, og hvis du opfylder kravene for skift af studieby.

Uddannelser

Oversigt over uddannelser, hvor skift af studieby er muligt følger.

Forudsætninger for skift af studieby

Hvis din ansøgning om skift af studieby skal imødekommes, skal følgende være opfyldt:

 • Du skal inden semesterstart have bestået 1. studieår på den uddannelse ved AU, hvor du søger om at skifte studieby til.
  Forventer du ikke at have bestået 1. studieår inden semesterstart, kan du ikke søge om skift af studieby. I sjældne tilfælde kan AU tillade skift af studieby, selvom du ikke har bestået studieelementer svarende til første studieår, hvis der er usædvanlige forhold. Det usædvanlige forhold skal knytte sig til studiebyen og skal være dokumenteret. Et usædvanligt forhold kan eksempelvis være, at du er nødt til at flytte til en ny by for at komme væk fra et voldeligt forhold, der knytter sig til den by, du vil rejse fra. 
 • Der skal være ledige pladser på det studietrin, du ville kunne indplaceres på. I tilfælde af flere kvalificerede ansøgere end antal pladser vil prioriteringen ske ved lodtrækning. Der gælder desuden særlige forhold for dimensionerede uddannelser i forhold til antal studiepladser.
 • Du skal opfylde alle adgangskrav til den ønskede bacheloruddannelse eller kandidatuddannelse inden studiestart.
 • Hvis du er blevet administrativt udmeldt fra den samme uddannelse, hvor du ønsker at søge om skift af studieby, skal AU på grundlag af en konkret faglig vurdering vurdere, om du, siden du sidst var indskrevet på uddannelsen, har væsentligt forbedrede muligheder for at gennemføre uddannelsen. Du skal udfylde og uploade denne Blanket vedrørende udmeldelse og forbedrede studiemuligheder vedrørende udmeldelse og forbedrede studiemuligheder til din ansøgning.
  Dette gælder, uanset at du tidligere har været indskrevet på den samme uddannelse på AU. Det gælder også, hvis du stadig er indskrevet, men kunne være blevet administrativt udmeldt på grund af inaktivitet, opbrugte eksamensforsøg, overskredet maksimal studietid eller permanent bortvisning.

Sådan gør du

Digitalt ansøgningsskema

Ansøgning om skift af studieby sker igennem det digitale ansøgningssystem. Hele ansøgningsproceduren foregår online, og vi modtager ikke ansøgninger i papirform.

 

Orienter dig om uddannelsen, før du søger
Det er vigtigt, at du på forhånd orienterer dig om adgangskravene til den bacheloruddannelse eller kandidatuddannelse, du er interesseret i.

 

Vedhæft relevant dokumentation
Dokumentation markeret med fed skal altid uploades. Øvrige dokumenter uploades hvis relevant.     

 • Eksamensbeviser og karakterudskrifter
 • Blanket vedr. udmeldelse og forbedrede studiemuligheder. Anvendes hvis du er blevet udmeldt.
 • Gymnasialt eksamensbevis (ansøgning til bacheloruddannelser) i kopi med stempel og underskrift fra din uddannelsesinstitution. Vi accepterer ikke en automatisk udskrift fra Eksamensdatabasen.
 • Opholdstilladelse i Danmark/statsborgerskab (kun ikke-EU/EØS-ansøgere)

 

Hjælp til online ansøgning

 

Videovejledninger

Hvornår skal du søge?

I sommeren 2021 skal du søge i perioden 1.-22. juni med henblik på studiestart august/september 2021.

Derefter vil ansøgningsfristen være 1. marts.

Hvornår får du svar?

Sagsbehandling sker løbende.

Din ansøgning kan dog først afgøres efter ansøgningsfristerne af hensyn til afklaring af antallet af ledige studiepladser på den ønskede uddannelse. 

Hvis du kan tilbydes optagelse, har du 1 uge til at acceptere dit optagelsestilbud via ansøgningssystemet.

SU
Skift af studieby har ikke umiddelbart nogen betydning for din SU, men kan have indflydelse på eventuel transportrabat. Hvis du har spørgsmål hertil kan du læse mere på http://studerende.au.dk/su/, hvor du også finder link til kontaktinformation til SU kontoret.

Spørgsmål og kontakt

Hvis du har spørgsmål til studieskift, kan du skrive til indskriv@au.dk

Regelgrundlag

Se adgangsbekendtgørelserne i AU’s regelsamling