AU Update: Dansk

Gymnasieelevens skriftsproglige kompetencer

AU Update Dansk tager afsæt i gymnasieelevens skriftsproglige kompetencer i forskellige medier. Hvordan kan deres skrivning i de sociale medier gøres til en del af undervisningen, og hvilke muligheder giver de sociale medier gymnasieelevens skrivekompetencer? Hvad er god og hensigtsmæssig skrivning, og hvordan kan der arbejdes med feedbackformer, så eleven er en aktiv medspiller også i den skriveproces?

Gymnasieeleverne er sprogligt uhyre aktive, det er blot langt fra altid inden for de skriftsproglige genrer gymnasiet kræver af dem, herunder især i danskfaget. I de forskellige genrer og medier hersker der divergerende sprognormer, og hvordan kan der i højere grad tages afsæt i elevens produktivitet og kreativitet og bekendtgørelsens krav om at kunne bevæge sig inden for nogle specifikke rammer, der kræver helt faste normer og standarder for, hvad der er rigtigt og forkert? Forskning viser, at de unge faktisk er meget gode til at kunne agere hensigtsmæssigt inden for de forskellige normer, nogle gange kræver det lidt øvelse.

Når AU Update Dansk-forløbet sættes i gang, inviterer forskergruppen fra Aarhus Universitet 1-2 deltagerrepræsentanter til at være med i et planlægningsmøde, hvor mulige temaer og udviklingsbehov diskuteres. På den måde målrettes det endelige program deltagernes behov. Efter mødet laves det endelige program for hele forløbet.

Programmet for AU Update Dansk kunne være følgende:

Modul 1:

Samarbejde mellem lærere fra forskellige fag. Studieforberedende skrivekompetencer skal efter bekendtgørelsen opøves i alle skrivefag. Forskellene i genre på dansk stil, engelsk essay, fysikrapport, samfundsfagsopgave osv. Her vil det være hensigtsmæssigt med kurser for alle fags lærere. Skal fælles metasprog i alle fag om grammatik, skrivning og tekster laves af dansklæreren? Hvilken terminologi skal bruges og af hvem?

Modul 2:

Feedback i skriveundervisningen: summative rettelser, formative rettelser, fejltyper, omskrivninger, typer af elevskrivere. Progression for den enkelte elev. Feedback i elevgrupper, tekstfeedbackspillet, omarbejdelser af tekster, autentiske tekster.

Modul 3:

Skrivning på de sociale medier som en del af undervisningen. Digital dannelse og normativitet. Medialisering og affordans. Hvilke muligheder og lejligheder til at skrive giver de sociale medier? Hvordan fungerer Facebook, Twitter, Instagram og Snapchat – logikker, interaktionelle resurser og normer. Debat- og delekultur. Skal skolen undervise i elektronisk skrivning?

Modul 4:

Sprog og handling i sociale medier. Hvordan kan vi analysere kommunikationen? Sproglig interaktionsanalyse, responskrav, likes og reaktioner. Intensitetskultur, interjektioner og emojier. Hvad er god og hensigtsmæssig skrivning?

Modul 5:

Grammatik og kommatering, med eller uden startkomma.

Alternativer til kryds og bolle-pædagogikken. Hvor meget grammatik skal eleverne kunne, og hvad skal de bruge den til? Tegnsætning på de sociale medier.

Tilmelding og interessetilkendegivelse

Spørgsmål og/eller interessetilkendegivelse? Skriv til gymnasiekoordinator@au.dk 

Målgruppe

AU Update Dansk er primært tiltænkt dansklæreren, men da gymnasieelevens skrivekompetence gennem de seneste bekendtgørelser for stx, htx og hf er blevet skærpet, vil kurset appellere til alle gymnasielærere, der er involveret i gymnasieelevens oparbejdelse af gode og hensigtsmæssige skrivekompetencer.

Pris

2017

Deltagende gymnasier deltager i pilotforløbet i 2017 uden deltagerafgift. Dog må gymnasierne påregne udgifter til egen transport og forplejning på mødedage, som foregår på gymnasierne.

Aarhus Universitet bidrager med udviklingsmidler i 2017, og dækker i den forbindelse udgifter til egne medarbejdere samt forplejning til alle mødedeltagere på mødedage, som afholdes på universitetet.

2018

Deltagende gymnasier må påregne en deltagerafgift, som aftales nærmere, når pilotforløbet er gennemført. 

Udgiftsniveauet på AU Update holdes så lavt som muligt på to måder:

 • Forløbene udbydes først, når et passende antal gymnasier er klar
 • Undervisingen organiseres så tæt som muligt på deltagerne mhp. at holde transportudgifterne små

Tid og sted

AU Update Dansk varer 3-4 dage tilrettelagt over ½ år.

2017

Workshopdatoer:

Pilotforløbet på AU Update Dansk igangsættes i sensommer/efterår 2017. Mere information om datoer følger. Interesserede gymnasier er velkomne til at kontakte os med forslag til datoer eller gode perioder til afholdelse. 

Afholdelsessteder:

AU Update Dansk afholdes på skift hos de deltagende institutioner. Den første workshopdag afholdes i forskningsmiljøet hos Institut for Kommunikation og Kultur, Afdeling for Nordiske Studier og Oplevelsesøkonomi på Aarhus Universitet. De øvrige workshopdage afholdes på skift hos et par af de deltagende gymnasier efter nærmere aftale.

Mødesteder og andre praktiske spørgsmål aftales med de deltagende gymnasier, når forløbet sættes i gang. 

2018

I 2018 gennemføres AU Update Dansk på datoer, som aftales nærmere med de deltagende gymnasier. Forløbet igangsættes og datoer fastlægges, når et passende antal gymnasier har tilmeldt sig forløbet.

Hvis du og dine fagkolleger er interesseret i at deltage i et AU Update-forløb, er I velkomne til at kontakte AUs gymnasiekoordinator Birgitte Højland (birh@au.dk eller 87 15 35 05).

Når et gymnasium udtrykker interesse for et AU Update-forløb, vil Aarhus Universitet kontakte gymnasier i samme geografiske område mhb. på at finde ud af, om flere gymnasier vil være med. Når antallet af deltagere er passende i fht. gennemførelse af forløbet, laves en bindende tilmelding, hvorefter forløbet sættes i gang.

Forskere du kommer til at møde

På AU Update Dansk kommer du til at møde 3 forskere. Der er alle tre ansat ved Aarhus Universitet, Afdeling for Nordiske Studier og Oplevelsesøkonomi, Institut for Kommunikation og Kultur, Arts.

 • Ole Togeby, professor i dansk sprog ved Aarhus Universitet, Afdeling for Nordiske Studier og Oplevelsesøkonomi, Institut for Kommunikation og Kultur, Arts. Ole har gennem en menneskealder arbejdet med dansk sprog, tekstlingvistik, pragmatik, grammatik, tekst og billeder m.m. Han har senest deltaget i projektet Faglighed og skriftlighed, hvorfra der indtil nu er kommet to publikationer: Christensen, Torben Spanget m.fl. 2014: Skrivekultur i folkeskolens niende klasse, Syddansk Universitetsforlag, og Krogh, Ellen m.fl. 2015: Elevskrivere i gymnasiefag, Syddansk Universitetsforlag.
 • Tina Thode Hougaard, lektor i dansk sprog og forsker i sprog i nye medier og er p.t. i gang med en større undersøgelse af brugen af emojis i de sociale medier.
 • Kathrine Thisted Petersen, adjunkt i dansk sprog og forsker i dansk grammatik, sammenligner gerne med andre sprog og følger sprogets udvikling over tid. Hun undersøger p.t. kontaktbaserede ændringer i danske immigranters sprog i Wisconsin.

Roller og ansvar på AU Update-forløb

Aarhus Universitet:

 • Er forpligtende initiativtager ift. det faglige indhold på AU Update-forløbet.
 • Tilbyder mødefaciliteter og forplejning på første workshopdag
 • Tilbyder at holde et indledende planlægningsmøde med 1-3 af de deltagende gymnasielærere mhp. at målrette forløbets indhold til deltagernes behov
 • Påtager sig ansvaret for praktisk organisering af forløbet, herunder planlægning af afholdelse og datoer, koordinering af aftaler ift. afholdelse af seminardage på de deltagende gymnasier, fremsendelse af mødemateriale mm.

Deltagende gymnasier:

 • Forpligter sig til at tilbyde mødefaciliteter til mindst én workshopdag (bemærk: ikke alle gymnasier vil blive bedt om at stille mødefaciliteter til rådighed. Værtfunktionen bliver valgt ift. geografisk tilgængelighed for de deltagende gymnasier).
 • Melder om de vil tilbyde forplejning på den workshopdag, som afholdes hos dem selv. 

Deltagende gymnasielærere:

 • Bidrager aktivt i workshopdagene med afsæt i egne erfaringer (fx om almen og fag-didaktiske emner).
 • Har mulighed for at deltage i et indledende planlægningsmøde sammen med de deltagende forskere.