Aarhus Universitets segl

Præambel

Aarhus Universitet er et stærkt universitet, der markerer sig med forskning, forskningsbaserede ud­dannelser og myndighedsrådgivning af høj international kvalitet og værdiskabende samarbejde med private virksomheder, offentlige institutioner og civilsamfundet. Den nysgerrige skabelse af viden med rod i dybe fagligheder til gavn for samfundet er universitetets eksistensberettigelse og har været det siden grundlæggelsen i 1928. Det vil også være udgangspunktet for denne strategi, der sætter universitetets kurs frem mod 2025.

Aarhus Universitets faglige portefølje spænder bredt fra de klassiske universitetsdiscipliner inden for humaniora, naturvidenskab, samfundsvidenskab, sundhedsvidenskab og teologi over busi­ness- og ingeniørdisciplinerne til de pædagogiske discipliner samt miljø- og landbrugsvidenska­berne. Det giver universitetet en helt særlig mulighed for at kombinere dybe fagligheder i ska­belsen af videnskabelige gennembrud og for at etablere omfattende samarbejde med mange sektorer til gavn for hele samfundet.

Forskning er selve grundlaget for Aarhus Universitets virke og dermed for universitetets måske vigtigste opgave: at uddanne studerende og give dem adgang til ny viden gennem forsknings­baserede uddannelser, der også udvikler deres dannelse, kreativitet, selvstændighed og samar­bejdsevner. Universitetet anser de studerende og dimittenderne for at være de vigtigste bærere af universitetets viden. Det er derfor vigtigt, at de sammen med universitetets medarbejdere på­tager sig ansvaret for at bringe deres viden i spil og dermed bidrage til et bæredygtigt samfund og et oplyst demokrati.

I strategien for 2025 beskriver Aarhus Universitet sin vision, mission og sine grundlæggende vær­dier. Visionen ligger i forlængelse af universitetets nuværende strategiske kurs, men sætter også nye og højere mål for den faglige udvikling og omfanget af det nationale og internationale sam­arbejde. Universitetet ønsker at styrke sin position blandt stærke, forskningsintensive universiteter og samtidig skabe afgørende værdi for det enkelte menneske og for hele samfundet.

Udmøntningen af visionen i konkrete handlinger vil skabe resultater, der vil øge universitetets in­ternationale omdømme og samfundsmæssige aftryk.

Strategien for 2025 forudsætter, at universitetet er en attraktiv arbejdsplads, der kontinuerligt udvikler det gode arbejds- og studiemiljø. Universitetets ambition er at udgøre en inspirerende ramme for alle medarbejdere og studerende. Det kræver. at universitetet sikrer muligheder og udvikling for alle, inddrager medarbejdere og studerende og har en nærværende ledelse.

Universitetsledelsen ser frem til at implementere strategien og fortsætte det øvrige arbejde med at udvikle og drive universitetet i samarbejde med universitetets medarbejdere og studerende. 

Aarhus Universitets værdier

Vores grundværdier er beskrevet i de europæiske universiteters Magna Charta.

Vi værner om forsknings- og ytringsfrihed samt individets mulighed for at udfolde sit potentiale. Den frie dialog, tolerance og diversitet er selve grundlaget for universitetets virke. Vi anser universiteterne for at være en af samfundets grundpiller og tager derfor medansvar for den videre udvikling af et demokratisk og bæredygtigt samfund. 

Aarhus Universitets vision

Aarhus Universitet vil være et forskningsintensivt universitet, der stræber efter den højeste inter­nationale kvalitet og udmærker sig ved at skabe værdi gennem viden, ny erkendelse og sam­arbejde samt understøtter forbindelserne mellem Danmark og verden. Realiseringen af Aarhus Universitets vision for 2025 vil indebære:

 • at der gennem fri og uafhængig forskning af højeste internationale kvalitet skabes ny erkendelse og videnskabelige gennembrud
 • at de forskningsbaserede uddannelser er på højeste internationale niveau
 • at forskningsbaseret myndighedsrådgivning gives på højeste internationale niveau og på et uvildigt grundlag
 • at universitetets studerende, dimittender og forskere bringer deres viden i spil og er med til at forme fremtidens samfund
 • at samarbejdet på tværs af fagligheder bidrager til internationalt samarbejde, globalt engagement og løsning af store samfundsudfordringer
 • at samarbejdet internt og med eksterne partnere skaber innovation i eksisterende og nystartede private og offentlige virksomheder
 • at universitetet i stigende grad udveksler talenter og viden lokalt, nationalt og globalt. 

Visionen fordrer, at universitetet anvender sin faglige styrke og bredde samt sin internationale po­sition til at skabe værdi for det danske og det globale samfund. Værdi skal i denne strategi forstås bredt og omfatter bidrag til social, økonomisk og kulturel udvikling af hele samfundet. Det rækker således langt videre end til blot at bidrage til økonomisk vækst, idet universitetets opgave også er at udvikle den kritiske og konstruktive dialog, sætte den menneskelige eksistens i kontekst og bidrage til den demokratiske udvikling og en bæredygtig fremtid.

Demokrati og bæredygtighed er gennemgående temaer i universitetets vision for 2025. Univer­sitetet ser det som sin opgave at bidrage til et demokrati, hvor meninger brydes, og beslutninger træffes på oplyst grundlag og på baggrund af den nyeste viden. En af de allerstørste samfunds­udfordringer er at sikre en bæredygtig udvikling, og her er det universitetets opgave at bidrage med løsninger gennem forskning, uddannelse og samarbejde. Den igangværende digitale trans­formation vil ligeledes påvirke samfundet afgørende i de kommende år. Også her skal universi­tetet bidrage, være med til at drive udviklingen og samtidig forske i samfundseffekterne af den.

Nye erkendelser og videnskabelige gennembrud skabes både inden for de faglige discipliner og i mødet mellem disciplinerne. Universitetet vil derfor tiltrække internationale forskere og ud­vikle egne forskere, hvad enten de er etablerede forskere, lovende unge forskere eller talentfulde ph.d.-studerende.

Universitetet er en af samfundets grundpiller, og dets studerende, dimittender og forskere er med til at forme fremtidens samfund gennem den viden, de bringer i spil. Det gælder lige fra den brede formidling til borgerne over den forskningsbaserede myndighedsrådgivning til forskeres deltagelse i statslige kommissioner og råd. 

Samarbejde står helt centralt i denne strategi. Særligt ønsker universitetet at styrke samarbejde dels på tværs af faggrænserne, dels med det private erhvervsliv og offentlige institutioner samt omkring innovation. Herved kan universitetet øge værdien af sit bidrag til samfundet og samtidig være på forkant med fremtidens samfundsbehov. 

Aarhus Universitets internationale samarbejde er båret af visionen om, at universitetets aktiviteter er med til at forbinde Danmark med det globale samfund. I en tid, hvor det internationale sam­arbejde er politisk udfordret, og hvor behovet for at samarbejde for at finde løsninger på globale samfundsudfordringer er større end nogensinde, har universiteterne med deres stærke tradition for internationalt samarbejde et særligt ansvar for at gå forrest. Universitetet ønsker derfor at sikre en øget global udveksling af viden og talenter.

Visionen tager udgangspunkt i levende campusser, hvor studerende, medarbejdere og eksterne partnere mødes i et tæt samarbejde. Universitetets hovedcampus i Aarhus er internationalt be­rømmet for sin karakteristiske arkitektur og bynære beliggenhed. I de kommende år vil universi­tetet videreudvikle og nytænke denne og universitetets andre campusser, så de i endnu højere grad bliver kendetegnet ved levende, engagerende og innovative studie- og forskningsmiljøer samt ved bæredygtig drift og udvikling. Universitetets visioner for egen bæredygtig drift og udvik­ling er beskrevet i universitetets klimastrategi, der understøtter den overordnede vision for 2025. 

Aarhus Universitets mission

Aarhus Universitets arbejde med at indfri visionen vil blive udmøntet gennem universitetets seks kerneopgaver, som definerer universitetets mission:

 • Forskning af højeste internationale kvalitet
 • Forskningsbaserede uddannelser af højeste internationale kvalitet
 • Forskningsbidrag til samfundets udvikling og velfærd
 • Tværgående forskning til løsning af samfundsudfordringer
 • Dimittender til fremtidens arbejdsmarked
 • Udvikling af forskertalenter og integration af forskning i uddannelserne

Kerneopgaverne dækker de danske universiteters opgaver som defineret i universitetsloven. De kan samles under hovedoverskrifterne forskning, uddannelse og samarbejde. Derudover har universitetet defineret tre overlappende områder, hvor forskning, uddannelse og samarbejde supplerer hinanden. De seks kerneopgaver afspejler tilsammen bredden i universitetets aktiviteter og udgør sammen med sikringen af et godt arbejds- og studiemiljø rammen for arbejdet med strategi 2025. 

Kerneopgaverne gennemgås herunder, hvor der redegøres for mål, delmål og forventede indsatser. 

Implementering og opfølgning

Strategien for 2025 løber over en femårig periode. I forbindelse med udarbejdelsen af strategien er der fastlagt mål, delmål og konkrete indsatser, ligesom de igangværende strategiske satsnin­ger og den strategiske rammekontrakt er indarbejdet i strategien.

Universitetet vil følge implementeringen af strategien tæt og lave handleplanerne i samarbejde med fakulteterne og institutterne. Hvert år i april til juni vil universitetet følge op på aktiviteterne for det forgangne år og derefter fastlægge aktiviteterne for det kommende år. Herigennem sikres det ressourcemæssige grundlag, den administrative understøttelse og ikke mindst det lokale og faglige ejerskab til strategien og aktiviteterne.

Implementeringen og opfølgningen rummer derudover mulighed for, at universitetet kan iværk­sætte nye indsatser og derved håndtere eventuelle ændrede rammebetingelser og imødekom­me nye, uforudsete samfundsbehov. Herved ønsker universitetet at styrke sin agilitet og dermed øge sit bidrag til samfundet. 

KERNEOPGAVER

Et forskningsintensivt universitet, der stræber efter den højeste internationale kvalitet og udmærker sig ved at skabe værdi gennem viden, ny erkendelse og samarbejde - forbinder Danmark og verden.