AU Update: Fransk Spansk Tysk

Nye vinkler på sprog, litteratur og samfund

Fra en palet af muligheder vælges og planlægges i fællesskab et kursusforløb omkring dels fællesfaglige, dels enkeltfaglige emner. Fællesfaglige emner kunne være: ny viden inden for f.eks. mundtlighed og skriftlighed, ordforråds og grammatiks betydning i sproglæringen. I fagenes kulturelle dimension ville synsvinklen interkulturalitet kunne komme på tale, herunder forskellige kultur-, identitets- og tilstødende begreber. I den didaktiske dimension vil især differentiering i sprogundervisningen og autentisk og omverdensvendt undervisning kunne komme på tale, samlet under begrebet entrepreneuriel didaktik.

De enkeltfaglige delforløb vil kunne behandle fagspecifikke grammatiske problemstillinger såvel som fagenes særlige udfordringer med hensyn til de nævnte elementer mundtlighed og skriftlighed. Desuden vil der kunne arbejdes med nye teksttyper i de pågældende landes litteratur: hvad har de sidste år bragt m.h.t. nye former og deres medialisering, især inden for kortere, gymnasieegnede genrer. Også centrale samfundsmæssige spørgsmål og debatter, f. eks. erindringskulturen og dens skismaer, migration, kulturmøde/ - sammenstød kan indgå i de enkeltfaglige dele af kurset.

Inden AU Update-forløbet sættes i gang, inviterer forskergruppen fra Aarhus Universitet 1-2 deltagerrepræsentanter til at være med i et planlægningsmøde hvor mulige temaer og udviklingsbehov diskuteres. På den måde målrettes det endelige indhold deltagernes behov. Herefter laves et program for hele forløbet.

Nedenfor er skitsen til et muligt program. Det er udarbejdet sammen med seks gymnasielærere fra tre jyske gymnasier:

Kursusdag 1

Fællesfagligt Kursus, f.eks. ”Sproglig kompetenceudvikling”.

Mellemfase 1

Tiltag fra Kursusdag 1 implementeres i klasserne.

Kursusdag 2

Formiddag: Plenum om resultaterne af implementeringen.

Eftermiddag: Nyt Fællesfagligt emne, f.eks. ”Interkulturalitet og identitet”.

Mellemfase 2 

Begreber fra Kursusdag 2 implementeres i undervisningen.

Kursusdag 3 

Formiddag: Plenum om resultaterne af implementeringen.

Eftermiddag: Nyt fællesfagligt emne: ”Differentiering og entrepreneuriel didaktik”.

Mellemfase 3 

Ideer fra Kursusdag 3 afprøves i undervisningen.

Kursusdag 4

Formiddag: Plenum om resultaterne af implementeringen.

Eftermiddag: Enkeltfaglige parallelkurser, f.eks. nye tekstformer.

Kursusdag 5 

Enkeltfaglige parallelkurser:  fx fagspecifikke udfordringer i grammatikundervisningen. Aktuelle samfundsdebatter. 

Tilmelding og interessetilkendegivelse

Spørgsmål og/eller interessetilkendegivelse? Skriv til gymnasiekoordinator@au.dk 

Målgruppe

Oplagte deltagere i dette forløb er alle gymnasielærere med fagene fransk, spansk og tysk.

Pris

2017

Deltagende gymnasier deltager i pilotforløbet i 2017 uden deltagerafgift. Dog må gymnasierne påregne udgifter til egen transport og forplejning på mødedage, som foregår på gymnasierne.

Aarhus Universitet bidrager med udviklingsmidler i 2017, og dækker i den forbindelse udgifter til egne medarbejdere samt forplejning til alle mødedeltagere på mødedage, som afholdes på universitetet.

2018

Deltagende gymnasier må påregne en deltagerafgift, som aftales nærmere, når pilotforløbet er gennemført. 

Udgiftsniveauet på AU Update holdes så lavt som muligt på to måder:

 • Forløbene udbydes først, når et passende antal gymnasier er klar
 • Undervisingen organiseres så tæt som muligt på deltagerne mhp. at holde transportudgifterne små

Tid og sted

AU Update Fransk Spansk Tysk-forløbet varer 5 dage tilrettelagt over ½ år.

2017

Workshopdatoer:

Pilotforløbet i AU Update Fransk Spansk Tysk igangsættes i sensommer/efterår 2017. Mere information om datoer følger. Interesserede gymnasier er velkomne til at kontakte os med forslag til datoer eller gode perioder til afholdelse. 

Afholdelsessteder:

AU Update Fransk Spansk Tysk afholdes på skift hos de deltagende institutioner. Den første workshopdag afholdes hos Institut for Kommunikation og Kultur på Aarhus Universitet. De øvrige workshopdage afholdes på skift hos (nogle af) de deltagende gymnasier efter nærmere aftale.

Mødesteder og andre praktiske spørgsmål aftales med de deltagende gymnasier.

2018

Deltagende gymnasier må påregne en deltagerafgift, som aftales nærmere, når pilotforløbet er gennemført. 

Udgiftsniveauet på AU Update holdes så lavt som muligt på to måder: 1) Forløbene udbydes først, når et passende antal gymnasier er klar. 2) Undervisingen organiseres så tæt som muligt på deltagerne mhp. at holde transportudgifterne små. 

Forskere du kommer til at møde

På AU Update Fransk Spansk Tysk kommer du til at møde en række forskere fra Aarhus Universitet. Afhængigt af det endelige program, som fastsættes sammen med et par deltagerrepræsentanter, kommer du til at møde følgende: 

Fransk:

 • Merete Birkelund, lektor, forsker i lingvistik og oversættelsesteori
 • Sebastien Doubinsky, lektor, forsker i historie, litteratur og frankofoni.
 • Steen Bille Jørgensen, lektor, forsker i nyere litteratur og frankofoni
 • Ana Kanareva-Dimitrovska, ph.d., projektleder for ECML Danmark   

Spansk:

 • Susana Silvia Fernandez, lektor, forsker i lingvistik og fagdidaktik
 • Hans Lauge Hansen, professor MSO, forsker i erindringskultur og litteratur.
 • Sara Santamaria Colmenero, ph.d., post doc., forsker I erindringskultur og litteratur.
 • Diana Gonzalez Martín, ph.d., videnskabelig assistent, forsker i dramaturgi og erindringskultur.

Tysk:

 • Katja Gorbahn, lektor, forsker i historie og erindringskultur
 • Søren Fauth, professor MSO, forsker i litteratur og filosofi
 • Steffen Krogh, lektor, forsker i moderne sprogbeskrivelse
 • Astrid Grud Rasmussen, Auslandslektor, ph.d.-projekt: differentiering i tyskundervisningen

Almen Didaktik:

 • Sarah Robinson, Lektor, forsker i entrepreneurship i en organisatoriske og didaktiske sammenhænge
 • Helle Meibom Færgemann, Specialkonsulent, forsker i entrepreneurship i professionelle sammenhænge.

Roller og ansvar på AU Update-forløb

Aarhus Universitet:

 • Er forpligtende initiativtager ift. det faglige indhold på AU Update forløbet.
 • Tilbyder mødefaciliteter og forplejning til på første workshopdag
 • Afholder et indledende planlægningsmøde med 1-3 af de deltagende gymnasielærere mhp. at planlægge forløbets indhold i nærmere detaljer
 • Påtager sig ansvaret for praktisk organisering af forløbet, herunder planlægning af afholdelsesdatoer, koordinering af aftaler ift. afholdelse af seminardage på de deltagende gymnasier, fremsendelse af mødemateriale mm.

Deltagende gymnasier:

 • Forpligter sig til at tilbyde mødefaciliteter til mindst én workshopdag (bemærk: ikke alle gymnasier vil blive bedt om at stille mødefaciliteter til rådighed. Gymnasier til værtfunktion bliver udvalgt i fht. geografisk tilgængelighed for de øvrigt deltagende gymnasier). 
 • Melder om de vil tilbyde forplejning på den seminardag, som afholdes hos dem selv

Deltagende gymnasielærere:

 • Bidrager aktivt i workshopdagene med afsæt i egne erfaringer (fx om almen og fag-didaktiske emner)
 • Har mulighed for at deltage i et indledende planlægningsmøde sammen med de deltagende forskere