AU Update: Fransk Spansk Tysk

Nye vinkler på sprog, litteratur og samfund

Der arbejdes lige nu på en beskrivelse af et AU Update Fransk-Spansk-Tysk-forløb, som snart bliver tilgængeligt på denne side.

Fra en palet af muligheder vælges og planlægges i fællesskab et kursusforløb omkring dels fællesfaglige, dels enkeltfaglige emner. Fællesfaglige emner kunne være: ny viden inden for f.eks. mundtlighed og skriftlighed, ordforråds og grammatiks betydning i sproglæringen. I fagenes kulturelle dimension ville synsvinklen interkulturalitet kunne komme på tale, herunder forskellige kultur-, identitets- og tilstødende begreber. I den didaktiske dimension vil især differentiering i sprogundervisningen og autentisk og omverdensvendt undervisning kunne komme på tale, samlet under begrebet entrepreneuriel didaktik.

De enkeltfaglige delforløb vil kunne behandle fagspecifikke grammatiske problemstillinger såvel som fagenes særlige udfordringer med hensyn til de nævnte elementer mundtlighed og skriftlighed. Desuden vil der kunne arbejdes med nye teksttyper i de pågældende landes litteratur: hvad har de sidste år bragt m.h.t. nye former og deres medialisering, især inden for kortere, gymnasieegnede genrer. Også centrale samfundsmæssige spørgsmål og debatter, f. eks. erindringskulturen og dens skismaer, migration, kulturmøde/ - sammenstød kan indgå i de enkeltfaglige dele af kurset.

Inden AU Update-forløbet sættes i gang, inviterer forskergruppen fra Aarhus Universitet 1-2 deltagerrepræsentanter til at være med i et planlægningsmøde hvor mulige temaer og udviklingsbehov diskuteres. På den måde målrettes det endelige indhold deltagernes behov. Herefter laves et program for hele forløbet.

Nedenfor er skitsen til et muligt program. Det er udarbejdet sammen med seks gymnasielærere fra tre jyske gymnasier:

Kursusdag 1

Fællesfagligt Kursus, f.eks. ”Sproglig kompetenceudvikling”.

Mellemfase 1

Tiltag fra Kursusdag 1 implementeres i klasserne.

Kursusdag 2

Formiddag: Plenum om resultaterne af implementeringen.

Eftermiddag: Nyt Fællesfagligt emne, f.eks. ”Interkulturalitet og identitet”.

Mellemfase 2 

Begreber fra Kursusdag 2 implementeres i undervisningen.

Kursusdag 3 

Formiddag: Plenum om resultaterne af implementeringen.

Eftermiddag: Nyt fællesfagligt emne: ”Differentiering og entrepreneuriel didaktik”.

Mellemfase 3 

Ideer fra Kursusdag 3 afprøves i undervisningen.

Kursusdag 4

Formiddag: Plenum om resultaterne af implementeringen.

Eftermiddag: Enkeltfaglige parallelkurser, f.eks. nye tekstformer.

Kursusdag 5 

Enkeltfaglige parallelkurser:  fx fagspecifikke udfordringer i grammatikundervisningen. Aktuelle samfundsdebatter. 

Tilmelding og interessetilkendegivelse

Spørgsmål og/eller interessetilkendegivelse? Skriv til gymnasiekoordinator@au.dk 


AU Update er

 • 2-3 dages læringsforløb udviklet i tæt samspil mellem Aarhus Universitet og gymnasieskolen
 • Tilrettelagt for faggrupper fra klynger af gymnasier
 • Praktisk tilgængelig med undervisning på gymnasieskolen og på Aarhus Universitet
 • Mulighed for medindflydelse på indhold ved deltagelse i formøde
 • Fokus på at holde udgifter til deltagerbetaling og transport lave     

Målgruppe

Oplagte deltagere i dette forløb er alle gymnasielærere med fagene fransk, spansk og tysk.


Deltagerbetaling

Udgiftsniveauet på AU Update holdes så lavt som muligt på to måder:

 • Forløbene udbydes først, når et passende antal gymnasier er klar og går sammen om et forløb
 • Undervisningen organiseres så tæt som muligt på de deltagende gymnasier mhp. at holde transportsudgifterne lave.

Samarbejdsorganisationen mellem Gymnasieskolen og Aarhus Universitet har aftalt nedenstående betalingsmodel:

Antal deltagerePris pr. deltager for 2 dage (DKK)Pris pr. deltager for 3 dage (DKK)
6-1250006000
13-2530004000
26-4020003000

 

Deltagerafgiften pr. person afhænger af forløbets længde (2 eller 3 dage) og af antallet af deltagere på det enkelte kursus. Jo flere deltagere, jo lavere pris pr. deltager.
 
De deltagende gymnasierne skal desuden påregne udgifter til forplejning (efter aftale) og kørsel for underviserne fra AU.


Tid og sted

2018

Deltagende gymnasier må påregne en deltagerafgift, som aftales nærmere, når pilotforløbet er gennemført. 

Udgiftsniveauet på AU Update holdes så lavt som muligt på to måder: 1) Forløbene udbydes først, når et passende antal gymnasier er klar. 2) Undervisingen organiseres så tæt som muligt på deltagerne mhp. at holde transportudgifterne små. 


Forskere du kommer til at møde

På AU Update Fransk Spansk Tysk kommer du til at møde en række forskere fra Aarhus Universitet. Afhængigt af det endelige program, som fastsættes sammen med et par deltagerrepræsentanter, kommer du til at møde følgende: 

Fransk:

 • Merete Birkelund, lektor, forsker i lingvistik og oversættelsesteori
 • Sebastien Doubinsky, lektor, forsker i historie, litteratur og frankofoni.
 • Steen Bille Jørgensen, lektor, forsker i nyere litteratur og frankofoni
 • Ana Kanareva-Dimitrovska, ph.d., projektleder for ECML Danmark   

Spansk:

 • Susana Silvia Fernandez, lektor, forsker i lingvistik og fagdidaktik
 • Hans Lauge Hansen, professor MSO, forsker i erindringskultur og litteratur.
 • Sara Santamaria Colmenero, ph.d., post doc., forsker I erindringskultur og litteratur.
 • Diana Gonzalez Martín, ph.d., videnskabelig assistent, forsker i dramaturgi og erindringskultur.

Tysk:

 • Katja Gorbahn, lektor, forsker i historie og erindringskultur
 • Søren Fauth, professor MSO, forsker i litteratur og filosofi
 • Steffen Krogh, lektor, forsker i moderne sprogbeskrivelse
 • Astrid Grud Rasmussen, Auslandslektor, ph.d.-projekt: differentiering i tyskundervisningen

Almen Didaktik:

 • Sarah Robinson, Lektor, forsker i entrepreneurship i en organisatoriske og didaktiske sammenhænge
 • Helle Meibom Færgemann, Specialkonsulent, forsker i entrepreneurship i professionelle sammenhænge.

Roller og ansvar på AU Update-forløb

Aarhus Universitet:

 • Er forpligtende initiativtager ift. det faglige indhold på AU Update forløbet.
 • Tilbyder mødefaciliteter og forplejning til på første workshopdag
 • Afholder et indledende planlægningsmøde med 1-3 af de deltagende gymnasielærere mhp. at planlægge forløbets indhold i nærmere detaljer
 • Påtager sig ansvaret for praktisk organisering af forløbet, herunder planlægning af afholdelsesdatoer, koordinering af aftaler ift. afholdelse af seminardage på de deltagende gymnasier, fremsendelse af mødemateriale mm.

Deltagende gymnasier:

 • Forpligter sig til at tilbyde mødefaciliteter til mindst én workshopdag (bemærk: ikke alle gymnasier vil blive bedt om at stille mødefaciliteter til rådighed. Gymnasier til værtfunktion bliver udvalgt i fht. geografisk tilgængelighed for de øvrigt deltagende gymnasier). 
 • Melder om de vil tilbyde forplejning på den seminardag, som afholdes hos dem selv

Deltagende gymnasielærere:

 • Bidrager aktivt i workshopdagene med afsæt i egne erfaringer (fx om almen og fag-didaktiske emner)
 • Har mulighed for at deltage i et indledende planlægningsmøde sammen med de deltagende forskere