Aarhus Universitets segl

Helle Plauborg

Titel

Lektor

Primær tilknytning

Helle Plauborg

Kontaktinfo

Telefonnummer
Mailadresse

Profil

Jeg er optaget af læreren som leder i klasserummet især i grundskolen men også på ungdomsuddannelserne. Jeg interesserer mig blandt andet for klasseledelsesbegrebet, som i store dele af litteraturen adskilles fra undervisning gennem en udbredt sondring mellem ’instruction’ og ’management’. Denne sondring betyder, at klasseledelsesbegrebet knyttes til ‘management’ og dermed det fundament, undervisningen skal hvile på, mens undervisningen figurerer under ’instruction’. Der bliver dermed et skel mellem undervisning på den ene side og klasseledelse på den anden, som betyder, at didaktikken er fraværende i de gængse forståelser af klasseledelse, og at det relationelle ofte er reduceret til at handle om læreres styring og kontrol af elevadfærd. Det er den korte forklaring på, at jeg gennem en årrække har været og fortsat er at optaget af at gentænke klasseledelsesbegrebet. I forlængelse af denne gentænkning interesserer jeg mig også for at udforske klasseledelse som en fællesskabende praksisetik i klasseledelsespraksis og undervisningsforstyrrende uro i skolen.

Jeg er leder af forskningsprogrammet Teachers and Teaching: Teacher Education, Practice, Professional Development (https://dpu.au.dk/en/research/research-programmes/tat-teachers-and-teaching). Her er vi sammen om at udforske, hvordan læreruddannelse, praksis og professionsudvikling spiller sammen, forandres og udvikles over tid og tilstræber samtidig at producere viden om aktuelle problemstillinger relateret til lærerprofessionen, der gør sig gældende i skolen. En af disse aktuelle problemstillinger vedrører rekruttering og fastholdelse af lærere i grundskolen – en problemstilling vi blandt andet adresserer ved at undersøge, hvorfor lærere bliver i professionen. Den eksisterende forskning fokuserer nemlig næsten udelukkende på læreres grunde til at forlade professionen.

Jeg er også projektleder på Pædagogisk indblik (https://dpu.au.dk/viden/paedagogiskindblik) - en serie af forskningsoversigter, som udarbejdes af forskere fra DPU og henvender sig til praktikere i dagtilbud, grundskoler, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser. Med projektledelsen på Pædagogisk indblik beskæftiger jeg mig med en af mine særinteresser, nemlig forskningsoversigter som forskningspraksis. Jeg er blandt andet optaget af, at det at udarbejde en forskningsoversigt og dermed udlægge et forskningsfelt for andre er et magtfuldt forehavende, som derfor også fordrer en særlig ansvarlighed, som må adresseres specifikt i den givne forskningsoversigt. Det gør litteraturen på området imidlertid ikke meget ud af. I forbindelse med mine overvejelser over forskningsoversigten som genre er jeg – i lighed med mit øvrige forskningsarbejde – især inspireret af typer af tænkning, der vil kunne kategoriseres som posthumane og/eller nymaterialistiske. Jeg underviser også i forskningsoversigter som forskningspraksis på KA og ph.d.-niveau.

Endelig underviser og vejleder jeg på kandidatuddannelsen i Pædagogisk psykologi.

Udvalgte publikationer

Flere
Brug piltasterne på tastaturet for at scrolle
Brug piltasterne på tastaturet for at scrolle
Brug piltasterne på tastaturet for at scrolle