Aarhus Universitets segl

FORSKNINGSBASEREDE UDDANNELSER
AF HØJESTE INTERNATIONALE KVALITET

Aarhus Universitet stræber efter det højeste faglige niveau i uddannelserne og et levende, engagerende og innovativt lærings- og studiemiljø. 


Aarhus Universitet stræber efter det højeste faglige niveau i uddannelserne og et levende, enga­gerende og innovativt lærings- og studiemiljø. Fundamentet for den dybe faglighed er rekrutte­ring af dygtige studerende og stærke forskere og undervisere kombineret med et understøttende lærings- og studiemiljø. Derfor har universitetet sat en styrkelse af følgende som mål:

  • Attraktivt universitet for talentfulde studerende
  • Dyb faglighed 

MÅL: ATTRAKTIVT UNIVERSITET FOR TALENTFULDE STUDERENDE

Delmål: Bedre match mellem ansøger og uddannelse

Universitetet vil fastholde sin position som et attraktivt universitet og fortsat optage studerende, der har gode faglige forudsætninger og motivation for at fordybe sig og engagere sig i deres uddannelse og studieliv. Dette mål gælder både for nationale og internationale studerende. Re­krutteringen af den sidstnævnte gruppe har været udfordret af politiske tiltag, men universitetet ønsker inden for rammerne at styrke sin position og tiltrække de mest talentfulde internationale studerende.

Delmål: Bedre fastholdelse

En god studiestart bygger bro til ungdomsuddannelserne, samtidig med at den begejstrer og løfter de studerende fagligt lige fra begyndelsen. Derfor vil universitetet se hele det første år i et studiestartsperspektiv, hvilket vil styrke overgangen for de nye studerende. Universitetet ønsker at øge de studerendes faglige integration, da den er afgørende for fastholdelse af de studerende og for et godt studiemiljø. Universitetet vil derfor styrke det gode fysiske, sociale og læringsmæs­sige studiemiljø gennem hele uddannelsen og vil bringe de studerende tættere på forskningen. Dette gælder ikke mindst i arbejdet med universitetets campusplan "Campus 2.0", hvor anbefalin­gerne til et godt fysisk arbejds- og studiemiljø vil blive implementeret. Samtidig vil universitetet sikre et anerkendende og inkluderende lærings- og studiemiljø, der imødekommer diversitet blandt de studerende, for at opnå en bedre fastholdelse, trivsel og udnyttelse af talentmassen. 


MÅL: DYB FAGLIGHED

Delmål: Engagerende undervisning og læring

Universitetet arbejder løbende på at styrke mødet mellem underviseren, den studerende og det faglige stof, da det er kernen i undervisningens og uddannelsernes kvalitet. Underviserne skal både være dygtige forskere og undervisere. Universitetet vil prioritere dette i rekrutteringen af for­skere og løbende udvikle pædagogik og didaktik, så de studerende erhverver sig en dyb faglighed og oplever en kompetent og tidssvarende undervisning. Indsatsen omfatter, at universitetet udnytter de nye muligheder, som de digitale læringsteknologier giver. Herved kan universitetet i højere grad engagere sine studerende før, under og efter undervisningen og dermed øge deres læringsudbytte.

Delmål: Flere tværfaglige elementer

De studerende skal kunne supplere deres dybe faglighed med tværfaglige elementer og der­med nyde godt af universitetets faglige bredde og internationale samarbejdsrelationer.

Delmål: Styrkelse af de studerendes generelle kompetencer

Universitetet vil tilbyde de studerende uddannelser med både dyb faglighed og muligheden for, at de kan styrke deres generelle kompetencer. Kombinationen er vigtig for, at de studerende rustes bedre til fremtidens arbejdsmarked. De generelle kompetencer afspejler blandt andet universitetets gennemgående fokus på bæredygtighed, digitalisering, teknologiforståelse, entre­prenørskab og dannelse.


INDSATSER

Universitetet vil fortsætte følgende igangværende indsatser: 

  • Rekruttering og optag af dygtige og motiverede studerende
  • Engagerende Educational IT
  • Udvikling af et attraktivt studie- og læringsmiljø, der øger de studerendes faglige integration, "Campus 2.0"

Universitetet vil igangsætte følgende nye indsatser: 

  • Bedre studiestart
  • Valgfag på tværs, bl.a. inden for bæredygtighed og entreprenørskab
  • Digitale kompetencer til alle studerende 

Aarhus Universitet arbejder løbende på at styrke mødet mellem underviseren, den studerende og det faglige stof.