Aarhus Universitets segl

FORSKNINGSBIDRAG TIL SAMFUNDETS
UDVIKLING OG VELFÆRD

Hele universitetets faglige bredde skal sættes i spil i de eksterne samarbejder, så virksomhedernes vidensgrundlag og konkurrencekraft kan øges. 


Aarhus Universitet vil styrke sit bidrag til hele samfundets udvikling og velfærd markant i strategi­perioden. Derfor har universitetet fastlagt følgende mål om øget:

 • samarbejde med eksterne parter
 • Bidrag til et vidensbaseret demokrati

MÅL: SAMARBEJDE MED EKSTERNE PARTER

Delmål: Flere projekter med erhvervsliv, offentlige institutioner, private fonde og civilsamfund

Universitetet vil øge samarbejdet med eksterne parter i strategiperioden og i højere grad invitere indenfor til samarbejde. I disse samarbejder vil universitetet værne om forskningsfriheden, så uni­versitetet kan skabe uvildig forskning til gavn for samfundet i samarbejde med eksterne parter. Hele universitetets faglige bredde skal sættes i spil i de eksterne samarbejder, så virksomheder­nes vidensgrundlag og konkurrencekraft kan øges. Universitetet vil derudover styrke interaktionen med civilsamfundet. Dette gælder i særlig grad i forhold til anerkendelse af de studerendes om­fattende frivillige engagement.

Universitetet har gennem mange år haft et meget tæt og omfattende samarbejde med Aarhus Universitetshospital og de andre hospitaler i Region Midtjylland. Disse samarbejder har været helt afgørende for det høje sundhedsvidenskabelige niveau ved universitetet for både forsknings- og uddannelsesaktiviteterne og har haft en stor samfundsmæssig betydning. Universitetet ønsker at udvikle samarbejdet yderligere og derudover etablere flere spinout-virksomheder i samarbejde med universitetshospitalet.

Delmål: Mere innovation og entreprenørskab

Rammerne for iværksætteri skal styrkes, og de studerendes og forskernes interesse for området skal stimuleres, så de får bedre muligheder for at omsætte deres ideer til konkrete spinout-virk­somheder og opbygger kompetencer i entreprenørskab. Den langsigtede ambition er at etablere et større økosystem for iværksætteri og spinout-virksomheder på og omkring universitetet. 


MÅL: BIDRAG TIL ET VIDENSBASERET DEMOKRATI

Delmål: Øget synlighed af ekspertbidrag i den offentlige debat

Universitetets forskere leverer allerede en lang række bidrag til den offentlige debat og faglig formidling til den brede offentlighed. Universitetet ønsker at synliggøre og øge sit aftryk på sam­fundet og dermed sin tilstedeværelse i den offentlige debat og i relevante beslutningsprocesser ved at bidrage med relevant viden. 

Delmål: Fortsat udvikling af den forskningsbaserede myndighedsrådgivning

Myndighedsrådgivningen er en substantiel bidragsyder til det vidensbaserede demokrati og skal hvile på grundlæggende principper om gennemsigtighed og uvildighed. Universitetet ønsker at fastholde, kvalitetssikre og udvikle rådgivningen yderligere i strategiperioden. 

Delmål: Øget dialog med beslutningstagere

Universitetet ønsker at styrke dialogen med beslutningstagere og relevante alumner med henblik på at kunne agere mere offensivt i aktuelle politiske problemstillinger og dermed bidrage til at forbedre rammebetingelserne, så universitetet kan bidrage mest muligt til samfundet. 


INDSATSER

Universitetet vil fortsætte følgende igangværende indsatser: 

 • Erhvervssatsningen: store virksomheder. små og mellemstore virksomheder samt kommuner
 • Flere forskningsaftaler med virksomheder
 • Kvalitetssystem for myndighedsrådgivningen
 • Supplering af kontraktmidler inden for myndighedsbetjeningen
 • Styrkelse af det eksterne samarbejde inden for myndighedsrådgivningen

Universitetet vil igangsætte følgende nye indsatser: 

 • Styrkelse af iværksætteri
 • Anerkendelse af de studerendes frivillige engagement
 • Øget anvendelse af digitale platforme til ekspertbidrag
 • Relationsopbygning med beslutningstagere og andre relevante politiske aktører

Den langsigtede ambition er at etablere et større økosystem for iværksætteri og spinout-virksomheder på og omkring universitetet.