Aarhus Universitets segl

AU Update: Dansk

Danskfagets mange muligheder

AU Update Dansk tilbyder kurser, som kan skræddersyes lige efter jeres behov. Vores undervisere kan tilbyde kurser i alt fra updates inden for nyere dansk litteratur til kommatræning, filmteori eller fokus på sproget i de sociale medier.

Vi har tidligere stået for kurset ”Gymnasieelevens skriftsproglige kompetencer”, som blev afholdt over fire moduler. Kurset tog afsæt i gymnasieelevens skriftsproglige kompetencer i forskellige medier. Her behandlede vi spørgsmål som: Hvordan kan deres skrivning i de sociale medier gøres til en del af undervisningen, og hvilke muligheder giver de sociale medier gymnasieelevens skrivekompetencer? Hvad er god og hensigtsmæssig skrivning, og hvordan kan der arbejdes med konstruktive feedbackformer?

Men vi er generelt villige til at planlægge kurserne sammen med jer, og I er mere end velkomne til at komme med ønsker. Formatet kan sagtens variere fra det enkelte foredrag til workshops og/eller moduler over flere dage.

Danskfaget er traditionelt set et fag, der dækker over områderne nordisk litteratur, sprog samt kultur og medier, og vi tilbyder både kurser, der udelukkende behandler et af områderne eller kurser, hvis tema går på tværs af disse. Vi har kompetente undervisere, der har skrevet lærebøger om eksempelvis sprog i sociale medier, litteraturteori og sproglige genrer.

Når AU Update Dansk-forløbet sættes i gang, inviterer den enkelte underviser eller evt. undervisergruppe fra Aarhus Universitet 1-2 deltagerrepræsentanter til at være med i et planlægningsmøde, hvor mulige temaer og udviklingsbehov diskuteres. På den måde målrettes det endelige program deltagernes behov. Efter mødet laves det endelige program for hele forløbet.

Tilmelding og interessetilkendegivelse

Spørgsmål og/eller interessetilkendegivelse? Skriv til gymnasiekoordinator@au.dk 


AU Update er

 • 2-3 dages læringsforløb udviklet i tæt samspil mellem Aarhus Universitet og gymnasieskolen
 • Tilrettelagt for faggrupper fra klynger af gymnasier
 • Praktisk tilgængelig med undervisning på gymnasieskolen og på Aarhus Universitet
 • Mulighed for medindflydelse på indhold ved deltagelse i formøde
 • Fokus på at holde udgifter til deltagerbetaling og transport lave     

Målgruppe

AU Update Dansk er primært tiltænkt dansklærere, som ønsker at opdatere deres viden inden for faget, hvad enten det handler om det litterære, det sproglige eller det mediemæssige område.


Deltagerbetaling

Udgiftsniveauet på AU Update holdes så lavt som muligt på to måder:

 • Forløbene udbydes først, når et passende antal gymnasier er klar og går sammen om et forløb
 • Undervisningen organiseres så tæt som muligt på de deltagende gymnasier mhp. at holde transportsudgifterne lave.

Samarbejdsorganisationen mellem Gymnasieskolen og Aarhus Universitet har aftalt nedenstående betalingsmodel:

Antal deltagerePris pr. deltager for 2 dage (DKK)Pris pr. deltager for 3 dage (DKK)
6-1250006000
13-2530004000
26-4020003000

 

Deltagerafgiften pr. person afhænger af forløbets længde (2 eller 3 dage) og af antallet af deltagere på det enkelte kursus. Jo flere deltagere, jo lavere pris pr. deltager.
 
De deltagende gymnasierne skal desuden påregne udgifter til forplejning (efter aftale) og kørsel for underviserne fra AU.


Tid og sted

AU Update Dansk varer 3 dage tilrettelagt over ½ år.

Hvis du og dine fagkolleger er interesseret i at deltage i et AU Update-forløb, er I velkomne til at kontakte AUs gymnasiekoordinator Birgitte Højland (birh@au.dk eller 87 15 35 05).

Når et gymnasium udtrykker interesse for et AU Update-forløb, vil Aarhus Universitet kontakte gymnasier i samme geografiske område mhb. på at finde ud af, om flere gymnasier vil være med. Når antallet af deltagere er passende i fht. gennemførelse af forløbet, laves en bindende tilmelding, hvorefter forløbet sættes i gang.


Forskere du kommer til at møde

På AU Update Dansk kommer du til at møde to forskere, der begge er ansat ved Aarhus Universitet, Afdeling for Nordiske Studier og Oplevelsesøkonomi, Institut for Kommunikation og Kultur, Arts.

 • Tina Thode Hougaard, lektor i dansk sprog og forsker i sprog i nye medier og er p.t. i gang med en større undersøgelse af brugen af emojis i de sociale medier.
 • Kathrine Thisted Petersen, adjunkt i dansk sprog og forsker i dansk grammatik, sammenligner gerne med andre sprog og følger sprogets udvikling over tid. Hun undersøger p.t. kontaktbaserede ændringer i danske immigranters sprog i Wisconsin.

Roller og ansvar på AU Update-forløb

Aarhus Universitet:

 • Er forpligtende initiativtager ift. det faglige indhold på AU Update-forløbet.
 • Tilbyder mødefaciliteter og forplejning på første workshopdag
 • Tilbyder at holde et indledende planlægningsmøde med 1-3 af de deltagende gymnasielærere mhp. at målrette forløbets indhold til deltagernes behov
 • Påtager sig ansvaret for praktisk organisering af forløbet, herunder planlægning af afholdelse og datoer, koordinering af aftaler ift. afholdelse af seminardage på de deltagende gymnasier, fremsendelse af mødemateriale mm.

Deltagende gymnasier:

 • Forpligter sig til at tilbyde mødefaciliteter til mindst én workshopdag (bemærk: ikke alle gymnasier vil blive bedt om at stille mødefaciliteter til rådighed. Værtfunktionen bliver valgt ift. geografisk tilgængelighed for de deltagende gymnasier).
 • Melder om de vil tilbyde forplejning på den workshopdag, som afholdes hos dem selv. 

Deltagende gymnasielærere:

 • Bidrager aktivt i workshopdagene med afsæt i egne erfaringer (fx om almen og fag-didaktiske emner).
 • Har mulighed for at deltage i et indledende planlægningsmøde sammen med de deltagende forskere.