Aarhus Universitets segl

AU Update: Engelsk

Tværfaglighed, didaktisk metode og nye temaer i engelskfaget

 

Fagligt indhold

Få indblik i nyeste udviklinger inden for engelskfaget i dette forløb, hvor fokus er på tværfaglighed og nye temaer. Forløbet spænder over engelskfagets centrale områder – litteratur, historie/samfund og lingvistik – og strækker sig over tre dage.

 Dag 1: Historiedag

 • Introduktion til historie-, samfunds- og kulturundervisning og -forskning på Engelsk
 • Case-studier, som fx kan handle om forholdet mellem kollektiv erindring og historie i kombination med konfliktforskning eller om erindringskonflikter i Irland, Nord og Syd, om Brexit eller om Dark Heritage i Sydstaterne

 Dag 2: Lingvistikdag

 • Introduktion til engelsk lingvistik: fra lyd til ord, fraser og sætninger
 • Case-studier, som fx kan handle om sprog- og kognitionsforskning og forholdet mellem sprog, hjerne og bevidsthed eller om struktur i sprog, kognition og den fysiske verden eller om andetsprogstilegnelse (primært de udfordringer som danskere der skal lære engelsk, har)

 Dag 3: Litteratur- og mediedag

 • Introduktion til nyeste litteratur- og medieforskning, herunder fx neuro-, kognitions- og bio-inspirerede tilgange
 • Case-studier, som fx kan handle om neuro-, kognitions- og bio-inspirerede tilgange eller om film, tv-serier og computerspil i undervisningen

Undervisningsform og mål med AU Update

Det primære formål med AU Update Engelsk er at formidle viden til deltagerne om den seneste forskning af relevans ift. engelskundervisningen i gymnasieskolen. Kursusindholdet kan efterfølgende give inspiration til udvikling af læringsforløb på eget gymnasium.

Kursusdagene forløber i en vekselvirkning mellem forelæsninger og casestudier.

Målgruppe 

Forløbet er tilrettelagt for engelsklærere i gymnasieskolen. 

Forskere du kommer til at møde

På AU Update Engelsk kommer du til at møde forskellige forskere fra Institut for Engelsk på Aarhus Universitet, blandt andre:

 • Sara Dybris McQuaid, som er specialist i irske studier og konfliktforskning
 • Ken Ramshøj Christensen, som er specialist i neurolingvistik
 • Mathias Clasen, som er specialist i horrorgenren og kognitiv/evolutionær forskning

 

Tid og sted

Forløbet tilrettelægges ”on demand”, dvs. at den konkrete planlægning af et forløb først igangsættes, når et eller flere gymnasier henvender sig for at gennemføre et forløb.

AU Update Engelsk varer 3 dage tilrettelagt over en periode som aftales mellem parterne.

Den første kursusdag afholdes på Aarhus Universitet, og de to efterfølgende kursusdage afholdes på et af de deltagende gymnasier efter nærmere aftale.

Aarhus Universitet opfordrer grupper af gymnasier til at gå sammen om at efterspørge forløb sammen, fordi det vil gøre deltagerprisen pr. deltager lavere.

Når et gymnasium udtrykker interesse for et AU Update-forløb, vil Aarhus Universitet kontakte gymnasier i samme geografiske område mhb. på at finde ud af, om flere gymnasier vil være med. Når antallet af deltagere er passende i fht. gennemførelse af forløbet, laves en bindende tilmelding, hvorefter forløbet sættes i gang.


Deltagerbetaling

Udgiftsniveauet på AU Update holdes så lavt som muligt på to måder:

 • Forløbene udbydes først, når et passende antal gymnasier er klar og går sammen om et forløb
 • Undervisningen organiseres så tæt som muligt på de deltagende gymnasier mhp. at holde transportsudgifterne lave.

Samarbejdsorganisationen mellem Gymnasieskolen og Aarhus Universitet har aftalt nedenstående betalingsmodel:

Antal deltagerePris pr. deltager for 2 dage (DKK)Pris pr. deltager for 3 dage (DKK)
6-1250006000
13-2530004000
26-4020003000

 

Deltagerafgiften pr. person afhænger af forløbets længde (2 eller 3 dage) og af antallet af deltagere på det enkelte kursus. Jo flere deltagere, jo lavere pris pr. deltager.
 
De deltagende gymnasierne skal desuden påregne udgifter til forplejning (efter aftale) og kørsel for underviserne fra AU.


AU Update er

 • 2-3 dages læringsforløb udviklet i tæt samspil mellem Aarhus Universitet og gymnasieskolen
 • Tilrettelagt for faggrupper fra klynger af gymnasier
 • Praktisk tilgængelig med undervisning på gymnasieskolen og på Aarhus Universitet
 • Mulighed for medindflydelse på indhold ved deltagelse i formøde
 • Fokus på at holde udgifter til deltagerbetaling og transport lave     

Tilmelding og interessetilkendegivelse

Hvis du har spørgsmål, eller hvis dit gymnasium er interesseret i at gennemføre AU Update Engelsk er du velkommen til at skrive til AUs gymnasiekoordinator Birgitte Højland på til gymnasiekoordinator@au.dk  eller telefon eller ringe på 87 15 35 05.

Vi hjælper gerne med at undersøge, om andre gymnasier er interesserede i at deltage i et forløb. 


Roller og ansvar på AU Update-forløb

Aarhus Universitet:

 • Er forpligtende initiativtager ift. det faglige indhold på AU Update-forløbet.
 • Tilbyder mødefaciliteter og forplejning til på første workshopdag
 • Afholder et indledende planlægningsmøde med 1-3 af de deltagende gymnasielærere mhp. at planlægge forløbets indhold i nærmere detaljer
 • Påtager sig ansvaret for praktisk organisering af forløbet, herunder planlægning af afholdelsesdatoer, koordinering af aftaler ift. afholdelse af seminardage på de deltagende gymnasier, fremsendelse af mødemateriale mm.

Deltagende gymnasier:

 • Forpligter sig til at tilbyde mødefaciliteter til mindst én workshopdag (bemærk: hvis flere gymnasier går sammen om et forløb udvælges værtsfunktionen ift. geografisk tilgængelighed for de øvrige deltagende gymnasier).
 • Melder om de vil tilbyde forplejning på den seminardag, som afholdes hos dem selv

Deltagende gymnasielærere:

 • Bidrager aktivt i workshopdagene med afsæt i egne erfaringer (fx om almen og fag-didaktiske emner)
 • Har mulighed for at deltage i et indledende planlægningsmøde sammen med de deltagende forskere