Aarhus Universitets segl

AU Update: Fransk Spansk Tysk

Nye vinkler på sprog, litteratur og samfund

Vi tilbyder et kursusforløb for gymnasielærere i fransk, spansk og tysk, hvor der arbejdes både med tværsproglige og sprogspecifikke emner.

De tværsproglige forløb fokuserer på formidling af ny viden og forskningsresultater inden for fagenes sproglige område, f.eks. mundtlighed og skriftlighed, ordforråd og grammatik med relevans for sproglæringen. I fagenes kulturelle dimension er begrebet interkulturalitet i centrum, og der lægges vægt på samfundsmæssige og litterære problemstillinger, der kan være med til at fremme interkulturel bevidsthed.

I de sprogspecifikke dele er der mulighed for at arbejde videre med de emner, der præsenteres i de tværsproglige forløb. Der vil her være særligt fokus på det pågældende sprog og den helt aktuelle forskning inden for fagenes områder. Der vil blive arbejdet med nye teksttyper i de pågældende landes litteratur, særligt med henblik på hvad de seneste år har bragt m.h.t. nye former og deres medialisering, og der præsenteres bl.a. kortere tekster inden for forskellige litterære genrer og teksttyper. Også centrale samfundsmæssige spørgsmål og debatter, f.eks. erindringskulturen og dens skismaer, migration, kulturmøde og kultursammenstød, kan indgå i de sprogspecifikke forløb, alt afhængigt af hvad der er relevant og aktuelt inden for det pågældende sprogområde.

Der vil være mulighed for hands-on elementer, hvor de deltagende gymnasielærere er med til at udvikle undervisningsforløb og/eller -materialer på basis af input fra kurserne og med støtte og feedback fra AU’s undervisere samt de øvrige deltagere. Der kan dermed opnås en videndeling kursisterne imellem samt opbygges et korpus af undervisningsmaterialer og -ideer, som kan være til gavn for alle.

Kursusforløbet vil omfatte følgende temaer:

Kursusdag 1

Sprog og interkulturel kommunikativ kompetence

Kursusdag 2

Kultur- og samfundsmæssige debatter

Kursusdag 3 

Nyere litteraturformer og deres medialisering

Hver kursusdag vil omfatte en tværsproglig og en sprogspecifik del.

Målgruppe:

Undervisere i gymnasiefagene Tysk, Fransk og Spansk.

Forskere du kommer til at møde:

Lektor Susana Silvia Fernández fra Institut for Kommunikation og Kultur - Spansk, fagkoordinator spansk

Lektor Katja Gorbahn fra Institut for Kommunikation og Kultur - Tysk, fagkoordinator tysk

Lektor Merete Birkelund fra Institut for Kommunikation og Kultur - Fransk, fagkoordinator fransk

Tid og sted

 

Forløbet tilrettelægges ”on demand”, dvs. at den konkrete planlægning af et forløb først igangsættes, når et eller flere gymnasier henvender sig for at gennemføre et forløb.

AU Update Fransk, Spansk, Tysk varer 3 dage tilrettelagt over en periode som aftales mellem parterne.

Den første kursusdag afholdes på Aarhus Universitet, og de to efterfølgende kursusdage afholdes på et af de deltagende gymnasier efter nærmere aftale.

Aarhus Universitet opfordrer grupper af gymnasier til at gå sammen om at efterspørge forløb sammen, fordi det vil gøre deltagerprisen pr. deltager lavere.

Når et gymnasium udtrykker interesse for et AU Update-forløb, vil Aarhus Universitet kontakte gymnasier i samme geografiske område mhb. på at finde ud af, om flere gymnasier vil være med. Når antallet af deltagere er passende i fht. gennemførelse af forløbet, laves en bindende tilmelding, hvorefter forløbet sættes i gang.


Deltagerbetaling

Udgiftsniveauet på AU Update holdes så lavt som muligt på to måder:

 • Forløbene udbydes først, når et passende antal gymnasier er klar og går sammen om et forløb
 • Undervisningen organiseres så tæt som muligt på de deltagende gymnasier mhp. at holde transportsudgifterne lave.

Samarbejdsorganisationen mellem Gymnasieskolen og Aarhus Universitet har aftalt nedenstående betalingsmodel:

Antal deltagerePris pr. deltager for 2 dage (DKK)Pris pr. deltager for 3 dage (DKK)
6-1250006000
13-2530004000
26-4020003000

 

Deltagerafgiften pr. person afhænger af forløbets længde (2 eller 3 dage) og af antallet af deltagere på det enkelte kursus. Jo flere deltagere, jo lavere pris pr. deltager.
 
De deltagende gymnasierne skal desuden påregne udgifter til forplejning (efter aftale) og kørsel for underviserne fra AU.


AU Update er

 • 2-3 dages læringsforløb udviklet i tæt samspil mellem Aarhus Universitet og gymnasieskolen
 • Tilrettelagt for faggrupper fra klynger af gymnasier
 • Praktisk tilgængelig med undervisning på gymnasieskolen og på Aarhus Universitet
 • Mulighed for medindflydelse på indhold ved deltagelse i formøde
 • Fokus på at holde udgifter til deltagerbetaling og transport lave     

Tilmelding og interessetilkendegivelse

Hvis du har spørgsmål, eller hvis dit gymnasium er interesseret i at gennemføre AU Update Engelsk er du velkommen til at skrive til AUs gymnasiekoordinator Birgitte Højland på til gymnasiekoordinator@au.dk  eller telefon eller ringe på 87 15 35 05.

Vi hjælper gerne med at undersøge, om andre gymnasier er interesserede i at deltage i et forløb. 


Roller og ansvar på AU Update-forløb

 

Aarhus Universitet:

 • Er forpligtende initiativtager ift. det faglige indhold på AU Update-forløbet.
 • Tilbyder mødefaciliteter og forplejning til på første workshopdag
 • Afholder et indledende planlægningsmøde med 1-3 af de deltagende gymnasielærere mhp. at planlægge forløbets indhold i nærmere detaljer
 • Påtager sig ansvaret for praktisk organisering af forløbet, herunder planlægning af afholdelsesdatoer, koordinering af aftaler ift. afholdelse af seminardage på de deltagende gymnasier, fremsendelse af mødemateriale mm.

Deltagende gymnasier:

 • Forpligter sig til at tilbyde mødefaciliteter til mindst én workshopdag (bemærk: hvis flere gymnasier går sammen om et forløb udvælges værtsfunktionen ift. geografisk tilgængelighed for de øvrige deltagende gymnasier).
 • Melder om de vil tilbyde forplejning på den seminardag, som afholdes hos dem selv

Deltagende gymnasielærere:

 • Bidrager aktivt i workshopdagene med afsæt i egne erfaringer (fx om almen og fag-didaktiske emner)
 • Har mulighed for at deltage i et indledende planlægningsmøde sammen med de deltagende forskere