Aarhus Universitets segl

Master som fleksibelt forløb på Natural Sciences og Technical Sciences

Sammensæt din egen uddannelse

Introduktion

Masteruddannelse som fleksibelt forløb er en personligt tilrettelagt forskningsbaseret videreuddannelse. Her er du som ansøger i vid udstrækning selv ansvarlig for både at sammensætte og gennemføre uddannelsen.

Denne form for masteruddannelse skal gennem udvikling på videnskabeligt grundlag af faglige og personlige kompetencer kvalificere voksne til at kunne varetage højt kvalificerede funktioner i virksomheder, institutioner m.v.

Tilrettelæggelse

En masteruddannelse som fleksibelt forløb er en selvstændig afrundet uddannelse som afsluttes med et afgangsprojekt. Uddannelsens omfang svarer til en fuldtidsstuderendes arbejde i et år, men den tilrettelægges som hovedregel på deltid.

Et masterforløb rummer to faser: Et vejledningsforløb og et uddannelsesforløb. Der stilles adgangskrav i forbindelse med optagelse til vejledningsforløbet både hvad angår forudgående afsluttet formel uddannelse og relevant erhvervserfaring.

I vejledningsforløbet udarbejder du i samarbejde med Aarhus Universitet en personlig uddannelsesplan, som tager udgangspunkt i din erhvervserfaring, livserfaring og forudgående uddannelse. Uddannelsesplanen består af uddannelseselementer fra eksisterende uddannelser.

Niveau og titel

Masteruddannelse som fleksibelt forløb tilrettelægges på samme niveau som en reguleret masteruddannelse og inden for afgangsprojektets fagområde. Et gennemført forløb giver ret til betegnelsen master med efterfølgende angivelse af uddannelsens hovedemne i parentes.

Forskelle fra andre masteruddannelser

Både masteruddannelser som fleksibelt forløb og almindelige masteruddannelser er omfattet af lovgivning og uddannelsesbekendtgørelser.

En masteruddannelse som fleksibelt forløb adskiller sig fra de regulerede masteruddannelser ved at

 • ministeriet ikke har godkendt den konkrete uddannelse eller den konkrete titel, den fører til.
 • ansøgning om optagelse til uddannelsen forudsætter et forudgående vejledningsforløb.
 • uddannelsesplanen for en masteruddannelse som fleksibelt forløb er personlig, og den er dermed ikke specifikt godkendt som en generel studieordning på universitetet.
 • de regulerede masteruddannelser som ministeriet godkender, bliver udviklet og evalueret i samarbejde med repræsentanter for arbejdsgivere og lønmodtagerorganisationer. Det er ikke tilfældet med de personligt tilrettelagte uddannelser.

Målgruppe

Masteruddannelse som fleksibelt forløb rummer mulighed for at sammensætte din egen uddannelse. Det fleksible forløb stiller dog større krav til dig som ansøger end optagelse til uddannelser eller uddannelsesdele som universitetet har tilrettelagt og fastsat i studieordninger. Du skal være indstillet på at bruge tid på at søge og anvende relevant information på egen hånd. Du skal i princippet - praktisk, fagligt, administrativt samt socialt - kunne håndtere aktiv deltagelse i undervisning under forskellige og adskilte former for efter- og videreuddannelse.

Masteruddannelse som fleksibelt forløb kan være en mulighed: 

 • hvis du har brug for en masteruddannelse inden for et fagområde ved Aarhus Universitet, hvor der ikke findes en relevant reguleret masteruddannelse.
 • hvis det ikke er muligt at tone en reguleret masteruddannelse via merit fra anden uddannelse i den retning, du har behov for.
 • hvis du eksempelvis har bestået nogle enkeltfag i en kandidatuddannelse, der udgør en faglig og kompetencemæssig sammenhængende helhed og som tillige rummer en faglig progression, som du ønsker at afrunde og afslutte med et afgangsprojekt.

Masteruddannelse som fleksibelt forløb er sædvanligvis ikke den rette løsning:

 • hvis du er indskrevet til en reguleret masteruddannelse og blot ønsker en mindre toning i denne uddannelse i form af merit for deltagelse i et relevant enkeltfag i en anden reguleret masteruddannelse eller kandidatuddannelse
 • hvis du er usikker på, hvad det er, du gerne vil studere, og hvilke kompetencer du vil opnå.

Før du søger om optagelse på et vejledningsforløb

Forud for en ansøgning om optagelse til vejledning bør du nøje overveje, hvilke akademiske kompetencer du vil erhverve dig gennem uddannelsesforløbet samt hvilke fagområder og problemstillinger, du vil arbejde med i dit afgangsprojekt. Desuden skal du på forhånd undersøge, om dine ønsker og intentioner som udgangspunkt falder inden for rammerne af et fagområde, hvor universitetet har en godkendt kandidat- eller en masteruddannelse. Læs mere på studieguiden

Efter- og videreuddannelse kan hjælpe dig med at indkredse generelt informationsmateriale og beskrivelser af universitetets uddannelser.
Kontakt Efter- og videreuddannelse, Nat-Tech Uddannelse pr. e-mail evu.nat-tech@au.dk

Ud fra dine overvejelser og mulighederne for at følge undervisning bør du i grove træk skitsere et konkret forslag til:

 • Masterforløbets hovedemne og problemstillinger
 • Hvilke eksisterende uddannelseselementer du forestiller dig, der kan indgå i forløbet, fx enkeltfag i kandidatuddannelser under tompladsordningen eller moduler i eksisterende masteruddannelser ved Aarhus Universitet eller evt. ved et andet universitet.

Vejledningsforløb og uddannelsesplan

Du skal søge om optagelse på et vejledningsforløb, før du kan blive optaget på uddannelsesforløbet.

I vejledningsforløbet er det vejlederens rolle og funktion at bistå dig i afklaringen af, om dine ideer og ønsker vil kunne realiseres ved indskrivning på Aarhus Universitet. Vejlederen skal i givet fald sammen med dig udarbejde en plan for dit uddannelsesforløb. Uddannelsesplanen fungerer som studieordning, dvs. den fastsætter mål, indhold, eksaminer, tidsplan m.v. for dit studieforløb og for aftalen mellem dig og universitetet.

Det er fakulteterne for Natural Sciences og Technical Sciences, som har ansvaret for din optagelse og indskrivning, der også fastsætter omfanget af den vejledning, der stilles til rådighed i forbindelse med vejledningsforløbet.

Kan man ændre en uddannelsesplan?

Uddannelsesplanen er en aftale mellem dig og Aarhus Universitet. Den har i princippet samme funktion som en studieordning, dvs. uddannelsesplanen er en aftale, der fastsætter forløb og indhold i din uddannelse samt de forpligtelser der påhviler hhv. dig og universitetet. Planen kan således ikke løbende tages op til vurdering eller ændres ad hoc. Ændringer skal være tvingende nødvendige, fx i situationer hvor et uddannelseselement ikke længere er tilgængeligt, fordi det ikke udbydes.

Adgangskrav og ansøgning

Optagelse til vejledningsforløb forudsætter at du opfylder adgangskravene til masteruddannelse som fleksibelt forløb. 

For at blive optaget på vejledningsforløbet skal du have gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse på minimum følgende niveau:

 • En mellemlang videregående uddannelse
 • En bacheloruddannelse
 • En kandidatuddannelse
 • En diplomuddannelse gennemført som reguleret forløb

Der kan stilles krav om, at din adgangsgivende uddannelse skal have en bestemt faglig retning. Det er et ufravigeligt krav, at du skal have mindst to års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Aarhus Universitet forbeholder sig endvidere ret til at afvise ansøgere med henvisning til fakultetets planer for udvikling af regulerede uddannelser eller i tilfælde af manglende vejlederressourcer.

Ansøgningsfrister

Ønsker du at være indskrevet på et vejledningsforløb i efteråret, skal du søge om optagelse senest 1. september. Hvis vejledningsforløbet resulterer i en uddannelsesplan, skal planen underskrives af dig og Aarhus Universitet i november. Derefter vil du blive optaget på uddannelsesplanens første element i forårssemestret.

Ønsker du at være indskrevet på et vejledningsforløb i foråret, skal du søge om optagelse senest 1. februar. Hvis vejledningsforløbet resulterer i en uddannelsesplan, skal planen underskrives af dig og Aarhus Universitet senest 1. juni. Derefter vil du blive optaget på uddannelsesplanens første element i efterårssemestret.

Ansøgningsfrist 1. september

Indskrivning til vejledningsforløb i efteråret

Ansøgningsfrist 1. februar

Indskrivning til vejledningsforløb i foråret

Sådan søger du om optagelse

Ansøgning om optagelse til vejledningsforløb skal ske elektronisk og skriftligt. Du finder ansøgningsskemaet her.

Sammen med ansøgningsskemaet skal du indsende kopi af eksamensbeviser, en beskrivelse af evt. anden uddannelse eller andre relevante kvalifikationer i forhold til at søge ind på vejledningsforløbet. Du skal vedlægge dokumentation for 2 års relevant erhvervserfaring for så vidt angår længden og indholdet (fx arbejdsgivers erklæring eller kopi af ansættelsesbevis og lønseddel). Alle dine bilag skal være mærket med dato, navn og cpr-nummer.

Bemærk! Ansøgningsskema og bilag skal ikke sendes til os fysisk som der står på ansøgningsskemaet. Du skal sende din ansøgning til os elektronisk via denne online formular (vælg emnet 'andet').

Behandling af din ansøgning

Universitetet registrerer persondata, adgangsgrundlag, uddannelsens hovedemne samt resultatet af universitetets behandling af ansøgningen. Hvis du opfylder de formelle adgangskrav, videresendes din ansøgning til faglig vurdering hos den uddannelsesansvarlige på det aktuelle institut.

Efter- og videreuddannelse sender svar på din ansøgning. Der kan påregnes en vis sagsbehandlingstid, idet flere instanser skal involveres.

Deltagerbetaling

I forbindelse med indskrivning til masteruddannelse som fleksibelt forløb opkræves deltagerbetaling for:

 • vejledningsforløb
 • de enkelte uddannelseselementer
 • afgangsprojekt

Deltagerbetalingen pålignes ikke moms og omfatter ikke udgifter til undervisningsmaterialer, software o.lign.

Deltagerbetaling for vejledningsforløbet

Hvis du bliver optaget på et vejledningsforløb modtager du sammen med optagelsesbrevet en faktura til betaling af deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen for vejledningsforløbet udgør:

4.300,- kr.

Vejledningen er til rådighed, når universitetet har registreret din betaling. Vejledningsforløbet er således omfattet af deltagerbetaling, uanset om du efterfølgende bliver optaget som studerende til masteruddannelse som fleksibelt forløb.

Optagelse til uddannelsesforløbet

Optagelse til uddannelsesforløbet forudsætter, at universitetet har godkendt og underskrevet din uddannelsesplan. Den underskrevne uddannelsesplan indeholder oplysninger om de uddannelseselementer som optagelse omfatter, herunder vægtning i ECTS, eksamenskoder, rækkefølge og tidsplan.

Deltagerbetaling for uddannelsesforløbet

Efter- og videreuddannelse opkræver deltagerbetaling for hvert enkelt uddannelseselement, du skal indskrives til på Aarhus Universitet samt for afgangsprojektet. Deltagerbetalingen opkræves forud for undervisningen og i rater pr. semester for indskrivning under Natural and Technical Sciences.

Deltagerbetalingens størrelse varierer for de forskellige uddannelseselementer.

Deltagerbetaling for afgangsprojektet

For afgangsprojektet varierer deltagerbetalingen afhængigt af, hvor mange ECTS-points projektet omfatter. Betalingen opkræves forud for projektets gennemførelse.

Deltagerbetalingen for afgangsprojektet udgør pr ECTS-point: 1000,- kr.