Aarhus Universitets segl

Tompladsordningen

Enkeltfag i dagtimerne

Introduktion

Tompladsordningen er en god mulighed for at opgradere og udvide dine kompetencer. Du kan vælge blandt mange af de fag, som udbydes på Aarhus Universitet, og du kan derved drage nytte af den nyeste forskning inden for det fagområde, som interesserer dig. De eneste betingelser for optagelse er, at der skal være en ledig plads på det enkeltfag, du ønsker at følge, og så skal du opfylde adgangskravene.

Undervisningen foregår om dagen sammen med universitetets fuldtidsstuderende. Du har mulighed for at følge et enkelt fag eller sammensætte et helt sidefag. Din deltagerbetaling omfatter undervisning, tre eksamensforsøg og administration.

Kan jeg tage en hel bachelor- og/eller kandidatgrad under tompladsordningen?

Det er ikke muligt at gennemføre en hel bachelor- eller kandidatuddannelse under tompladsordningen. Du kan højst følge halvdelen af en bacheloruddannelse og halvdelen af en kandidatuddannelse, hvilket vil sige at du højst må læse 90 ECTS-point på en bacheloruddannelse og 60 ECTS-point på en kandidatuddannelse. Hvis du herefter ønsker at gøre enten bachelor- og/eller kandidatgraden helt færdig, skal du søge om optagelse som fuldtidsstuderende på den pågældende uddannelse. Hvis du søger om optagelse på et fuldtidsstudium som ordinær (fuldtidsstuderende) studerende for at gøre en uddannelse helt færdig, skal du søge om startmerit, hvor du på forhånd får overført resultaterne fra de kurser, du har bestået under tompladsordningen.

Find fag

Find fag i Kursuskataloget

Du kan afgrænse søgningen ved at vælge eksempelvis 'periode', 'institut' og 'uddannelse'. Kursuskataloget er delt op efter fagområder, og det kan derfor være nødvendigt at se under flere forskellige fag for at finde kurser om et bestemt emne.

Under henholdsvis Bachelorguiden og Kandidatguiden kan du finde en emneopdelt oversigt over universitetets forskellige uddannelser. Den vil kunne hjælpe dig til at indkredse, hvilke enkeltfag du skal søge efter i Kursuskataloget.


Bemærk, at det ikke er alle universitetets fag, der kan følges under tompladsordningen. Studievejlederen kan informere dig om, hvilke enkeltfag du kan søge om optagelse på, deres faglige indhold, og om der er specifikke adgangskrav.

Studievejledning

Det kan være en god idé at kontakte studievejledningen, der kan vejlede om adgangskrav, faglige forudsætninger og sammensætning af et program for gennemførelse af et helt sidefag/tilvalg.

Adgangskrav

Adgangskravene til enkeltfag under tompladsordningen er de samme som til optagelse på det heltidsstudium, som enkeltfaget indgår i. Dog er der ikke krav om karakterkvotient. Du kan finde adgangskravene til de enkelte uddannelser under beskrivelsen af uddannelsen i listerne over henholdsvis bachelor- og kandidatuddannelser samt tilvalg på Aarhus Universitets Studieguide. Adgangskravene er nævnt under beskrivelsen af den enkelte uddannelse.

Bachelorniveau

Du skal have en gymnasial uddannelse eller tilsvarende for at blive optaget på enkeltfag på en bacheloruddannelse. Derudover er der specifikke adgangskrav:

  • Du skal eksempelvis have en gymnasial adgangsgivende eksamen med A-niveau i matematik for at blive optaget på et enkeltfag på bacheloruddannelsen i matematik.
  • Vi accepterer dokumentation for specifikke adgangskrav fra studentereksamensbevis, suppleringsbevis fra VUC/HF eller IKV-bevis fra VUC med fuld anerkendelse for at dine kvalifikationer svarer til eksempelvis matematik på A-niveau. Vær opmærksom på, at udtalelser eller ækvivalensvurderinger fra din egen arbejdsgiver/arbejdsplads ikke accepteres.
  • Der kan være forudsætningskrav, der kan betyde, at du eksempelvis skal have bestået kurser i 1. semester af bacheloruddannelsen i matematik for at blive optaget på kurser, der ligger senere i bacheloruddannelsen osv.

Kandidatniveau

Søger du om optagelse på et enkeltfag i en kandidatuddannelse eller på et tilvalg/sidefag, skal du dokumentere kundskaber, der svarer til de krav, der er beskrevet i uddannelsens studieordning og herunder eventuelle fagbeskrivelser.

  • Det kan eksempelvis være krav om, at du har bestået et grundfag inden for et andet fag/fagligt område, at du har bestået en bacheloruddannelse, eller at du har kendskab til specifikke metoder, teorier, o.l.

Det er muligt at opnå dispensation fra adgangskravene, hvis man har faglige forudsætninger, der kan sidestilles med adgangskravene.

Du kan kontakte fagets studievejleder for vejledning om adgangskravene. Studievejledernes kontaktoplysninger kan du finde på den relevante uddannelses studieportal.

Studerende som er indskrevet på en heltidsuddannelse kan ikke blive optaget på et enkeltfag under tompladsordningen, hvis enkeltfaget kan indgå i den heltidsuddannelse, man er indskrevet på. 

Aarhus Universitet forbeholder sig retten til at afvise kvalificerede ansøgere ved manglende kapacitet eller manglende lærerressourcer, samt til at aflyse udbudte enkeltfag ved for få kvalificerede ansøgere, eller hvis der opstår andre særlige omstændigheder.

Udenlandsk adgangseksamen

En række eksaminer fra udlandet godkendes på lige fod med en dansk eksamen. Har du en udenlandsk adgangseksamen, kan du søge om optagelse. Det vil dog stadig være et krav, at du opfylder de specifikke adgangskrav. Hvis du er i tvivl, om du opfylder de specifikke adgangskrav, kan du enten kontakte Efter- og videreuddannelse eller studievejledningen på det pågældende fag.

Danskprøve

Hvis du er udenlandsk ansøger, skal du dokumentere danskkundskaber i forbindelse med din ansøgning om optagelse. Ansøgere fra de nordiske lande er undtaget. Danskprøvekravet opfyldes ved bestået Studieprøve i dansk som andetsprog. Efter- og videreuddannelse skal have dokumentation for bestået Studieprøve, når du søger om optagelse. Der tages forbehold for ændringer af reglerne. Du kan kontakte Lærdansk, Århus for mere information.

Pris

Deltagerbetaling

OBS: For enkeltfag, der udbydes på Natural Sciences og Technical Sciences, stiger prisen til 500 kroner per ECTS. Prisstigningen træder i kraft fra og med forårssemesteret 2024.

Fakulteterne Natural Sciences og Technical Sciences

Enkeltfag, Natural Sciences 500 kr. pr. ECTS-point pr. enkeltfag
Enkeltfag, Technical Sciences 500 kr. pr. ECTS-point pr. enkeltfag

OBS! Statstilskuddet til deltidsuddannelse fastsættes i finansloven for et år ad gangen. Aarhus Universitet tager derfor forbehold for eventuelle justeringer af deltagerbetalingen.

Ansøgning

Ansøgning til tompladsordningen

Udfyld ansøgningsskemaet

For at blive optaget skal du udfylde et ansøgningsskema, som du kan udfylde online, gemme og derefter indsende via ansøgningsformular sammen med relevant dokumentation.

På ansøgningsskemaet skal du tage stilling til, om der er tale om supplerende studieaktivitet. Supplerende studieaktivitet er enkeltfag, der kvalificerer dig til at blive optaget på en kandidatuddannelse.

Du skal også anføre, om de ansøgte enkeltfag skal indgå i et tilvalg/sidefag, eller om enkeltfagene blot er enkeltstående forløb.

Du skal skrive den korrekte titel og UVA-kode på enkeltfaget, du søger om optagelse på. Disse oplysninger finder du i kursuskataloget.

Har du sendt fyldestgørende dokumentation med en tidligere ansøgning, skal du ikke sende dokumentationen igen.

Send skemaet vedlagt bilag

Adgangsgrundlaget for at blive optaget på enkeltfag på bachelor-niveau er din studentereksamen eller dit beståede adgangskursus. Du bedes derfor vedlægge en kopi af dit originale studentereksamensbevis/bevis for bestået adgangskursus som bilag til din ansøgning, hvis du søger om optagelse på enkeltfag på bachelorniveau.

Adgangsgrundlaget for at blive optaget på enkeltfag på kandidat-niveau er din bacheloruddannelse eller din diplomingeniøruddannelse. Du bedes derfor vedlægge en kopi af dit bachelorbevis/bevis for ingeniøruddannelse som bilag til din ansøgning, hvis du søger om optagelse på enkeltfag på kandidat-niveau.

Efter- og videreuddannelse har ikke adgang til dine tidligere registrerede adgangsgrundlag på Aarhus Universitet og har derfor brug for ovennævnte dokumentation.

Det udfyldte ansøgningsskema og relevante bilag sendes via online formular til Efter- og Videreuddannelse på fakulteterne for Natural Sciences og Technical Sciences, som registrerer din ansøgning.

Universitetet registrerer persondata, adgangsgrundlag samt resultatet af universitetets behandling af ansøgningen.

Svar på ansøgning

Du kan forvente svar senest medio august/medio januar afhængig af, hvornår du har indsendt din ansøgning. På nogle enkeltfag får du først besked om optagelse tæt på studiestart, da studienævnet først på dette tidspunkt ved, om der er ledige pladser. 

Vær opmærksom på, at du risikerer at få svar på din ansøgning kort tid før undervisningsstart, hvis vi modtager ansøgningen tæt på ansøgningsfristen.

Frister for ansøgning og dokumentation

Ansøgningsfrister

  • 15. maj for enkeltfag udbudt i efteråret 
  • 15. november for enkeltfag udbudt i foråret

For enkeltfag hvor der fortsat er ledige pladser, kan ansøgningsfristen blive forlænget.

Ansøgning efter ansøgningsfristens udløb

Har du ikke haft mulighed for at ansøge om optagelse inden ansøgningsfristens udløb, kan Efter- og Videreuddannelse dispensere fra ansøgningsfristen, hvis du kan dokumentere usædvanlige forhold, der har forhindret dig i at overholde fristen. 

Et usædvanligt forhold kan eksempelvis være dokumenteret akut opstået sygdom omkring ansøgningsfristens udløb. Et andet eksempel kan være, at du har fået sen afklaring på hvilket enkeltfag, du skal søge om optagelse på, da en anden offentlig myndighed har truffet en sen afgørelse i din sag. Der skal være tale om forhold, som du ikke har haft mulighed for at indrette dig efter. 

Efter- og Videreuddannelse vurderer også, om det giver mening at behandle en ansøgning efter ansøgningsfristens udløb, da ansøgningen kan være modtaget så tæt på studiestart, at vi ikke kan nå at behandle ansøgningen, eller vi kan modtage ansøgningen så langt inde i semestret, at det ikke længere er fagligt forsvarligt at blive optaget på enkeltfaget. Her er praksis, at du senest skal kunne starte på enkeltfaget to uger inde i undervisningen, for at du har mulighed for at indhente den forsømte undervisning. Optager vi dig efter studiestart, er det dit eget ansvar, at du får indhentet den undervisning, du ikke har deltaget i.

Frist for indsendelse af fyldestgørende dokumentation

Vi skal modtage fyldestgørende dokumentation for opfyldelse af adgangskravene inden for ansøgningsfristen.

Hvis du ikke opfylder kravene ved ansøgningsfristens udløb, kan du eftersende det, hvis du kan dokumentere, at du er i gang med at indhente dokumentationen. Eksempelvis ved at du skal supplere et fagniveau i nærmeste fremtid. 

Fristen for eftersendelse af dokumentation for ansøgere med dansk adgangsgrundlag er:

  • 1. august for enkeltfag udbudt i efteråret
  • 1. januar for enkeltfag udbudt i foråret

Sammensætte et sidefag

Hvis du ønsker at opnå undervisningskompetence inden for et bestemt fagområde, kan du gennemføre et sidefag på tompladsordningen.

For at få et overblik over, hvilke kurser et sidefag består af, skal du finde sidefagets studieordning.

Du skal søge på det fag, du ønsker at læse et sidefag i, og vælge den nyeste udgave af studieordningen.

Når du har fundet studieordningen skal du kontakte fagets studievejleder, som kan hjælpe med at vurdere, hvilke fag du skal starte med at søge om optagelse på, for at påbegynde dit sidefag.

Når du har fået vejledning, skal du sende en ansøgning om optagelse på enkeltfag gennem tompladsordningen.

Gennemførelsen af et sidefag

Det er ikke muligt at afslutte et tilvalg/sidefag hurtigere end den normerede studietid. Du kan på ét år læse 60 ECTS-point, svarende til 1 år på fuldtid. Derefter kan du højest blive optaget på enkeltfag svarende til 25 ECTS pr. semester.

Hvis du har meritgivende aktiviteter, inden du påbegynder sidefaget

Hvis du mener at have gennemført kurser fra andre uddannelser med et indhold svarende til nogle af de kurser, der kræves i et sidefag, kan du sende en meritansøgning til vores Studienævn. Dette kan først ske efter, at du er blevet optaget på kurser gennem tompladsordningen. Det vil derfor være hensigtsmæssigt, at de kurser, som du søger om optagelse på, ikke samtidig indgår i en meritvurdering ved Studienævnet. I din meritansøgning skal du huske at argumentere for, hvorfor du skal have merit og henvise til kursusbeskrivelserne for kurset.

Når du har fået svar på din meritansøgning, skal du kontakte studievejlederen, som vil lægge en endelig plan for, hvilke kurser du skal følge, for at gennemføre et sidefag.

Deltagerbetaling

Betaling

Deltagerbetalingen omfatter deltagelse i undervisning og 3 eksamensforsøg, og opkræves i forbindelse med indskrivning. Fakturaen sendes til din digital post.

Det opkrævede beløb pålignes ikke moms og dækker ikke udgifter til undervisningsmaterialer.

Fristen for rettidig betaling fremgår af fakturaen. Jo tættere på studiestart du indskrives, jo kortere betalingsfrist vil der være. Det er dit ansvar, at fakturaen betales inden for betalingsfristen. Modtager vi ikke betaling inden for fristen, risikerer du at miste din studieplads.

Deltagerbetalingen giver dig ret til at følge undervisningen én gang, og kun i den periode du er optaget i. Hvis du ønsker at deltage i undervisningen igen, skal du indsende en ny ansøgning om optagelse, og der vil blive opkrævet deltagerbetaling igen. Du skal være opmærksom på, at en ny deltagerbetaling ikke dækker tre nye eksamensforsøg, såfremt du har brugt eksamensforsøg.

Statstilskuddet til deltidsuddannelse fastsættes i finansloven for et år ad gangen. Aarhus Universitet tager derfor forbehold for eventuelle justeringer af deltagerbetalingen, også for igangværende forløb.

Returbetaling og ændringer af indskrivning

Hvis du ønsker at afmelde dig, efter undervisningen er begyndt, kan du ikke få deltagerbetalingen refunderet. Hvis afmeldingen sker før undervisningens start, kan du få deltagerbetalingen refunderet. 

Efter ansøgningsfristens udløb er det ikke muligt at foretage ændringer i indskrivningen, fx fra en disciplin til en anden.

For at Efter- og videreuddannelse kan registrere din afmelding, skal den sendes skriftligt til evu.nat-tech@au.dk. Husk at oplyse navn, studienummer og hvilke(t) fag du ønsker at afmelde samt dine eller din arbejdsgivers bankoplysninger, så vi kan refundere deltagerbetalingen.

Betalingsblanket

Sammen med din ansøgning om optagelse, beder vi dig udfylde blanketten vedrørende betalingsoplysninger, som er vedhæftet ansøgningsskemaet. Det giver os mulighed for eventuelt at sende opkrævningen direkte til din arbejdsgiver ved optagelse.

Studievejledning

Har du behov for specifik faglig vejledning, hvis du for eksempel ønsker at sammensætte et helt tilvalg/sidefag via tompladsordningen, kan studievejlederne på de enkelte fag hjælpe dig. De kan ligeledes vejlede dig om det rette enkeltfag og forudsætningskrav.

For vejledning om adgangskrav, ansøgning til og optagelse på et enkeltfag, supplerende uddannelsesaktivitet og deltagerbetaling kontakt Efter- og videreuddannelse på Nat-Tech pr. e-mail evu.nat-tech@au.dk

Regelgrundlag

Regler og bekendtgørelser

For regler for de enkelte udbud på tomplads henviser vi til studieordningen for den uddannelse som enkeltfaget indgår i og kursusbeskrivelsen i kursuskataloget.

Nederst på Efter- og videreuddannelsesportalen om tompladsordningen fremgår de love og bekendtgørelser, som styrer tompladsordningen.

Find alle studieordninger på Aarhus Universitet