Samarbejde med forskere

Når du vil samarbejde med en forsker eller forskergruppe ved Aarhus Universitet om et specifikt projekt, skal du først og fremmest gøre dig klart, om du vil indgå en aftale om samfinansieret forskning eller rekvireret forskning.

Da Aarhus Universitet er underlagt særlige lovkrav, ligger vilkårene for de to typer samarbejder i vidt omfang fast. Forskellene mellem samarbejdstyperne er særligt at finde i de økonomiske rammer og adgangen til publicering.

Samfinansieret forskning

Samfinansieret forskning er karakteriseret ved, at alle parter er medfinansierende, og alle således bidrager økonomisk til projektet. Det betyder, at din virksomheds økonomiske bidrag er mindre end ved rekvireret forskning.

Til gengæld har alle involverede parter som udgangspunkt rettigheder over projektets fælles resultat under hensyntagen til de respektive bidrag, og Aarhus Universitet vil altid kunne publicere resultaterne af projektet.

Rekvireret forskning

Rekvireret forskning er karakteriseret ved, at Aarhus Universitet udfører en forskningsydelse på markedsvilkår (såkaldt indtægtsdækket virksomhed). I sammenligning med samfinansieret forskning vil rekvireret forskning som regel kræve et større økonomisk bidrag fra din virksomhed, da forskningsydelsen tilbydes på markedsvilkår.

Til gengæld opnår du en højere grad af indflydelse på udførelsen af forskningen, ligesom du opnår en bedre kontrol over forskningens resultater, da Aarhus Universitet efter nærmere aftale kan/vil frasige sig retten til at publicere.

Ønsker du at ansætte en forsker, kan det ske enten i form af en erhvervs-ph.d. eller en erhvervs-postdoc. I begge tilfælde gennemfører en forsker et forskningsprojekt i et samarbejde mellem din virksomhed og Aarhus Universitet.

Erhvervs-forsker

En erhvervs-ph.d. er et treårigt erhvervsrettet forskningsprojekt og en ph.d.-uddannelse, der gennemføres i samarbejde mellem en virksomhed, en erhvervs-ph.d.-kandidat og et universitet. Erhvervs-ph.d.’en ansættes i virksomheden med løn under forløbet.

Et erhvervs-postdoc-forløb er et samarbejde mellem virksomheder og forskningsinstitutioner om løsning af konkrete forsknings- og udviklingsopgaver. Erhvervs-postdoc’en ansættes med løn i virksomheden under forløbet.

Alternativt kan du ansætte en forsker via Innobooster, som er et program målrettet små og mellemstore virksomheder med gode idéer til udviklingsprojekter. Tilskud gives til projektforløb på op til 3 år.