Aarhus Universitets segl

Regler, bekendtgørelser og klagemuligheder

Efter- og videreuddannelsesområdet reguleres af en række overordnede love og bekendtgørelser.

Hver uddannelsestype er underlagt en uddannelsesbekendtgørelse, som udstedes af enten Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling eller Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Uddannelsesbekendtgørelsen sætter rammerne for den studieordning, som det enkelte universitet udarbejder for hver uddannelse. Studieordningen indeholder oplysninger om de enkelte undervisnings- og eksamensaktiviteters indhold og omfang.

Samtidig har Aarhus Universitet interne regler om antal eksamensforsøg og eksamen efter undervisningens ophør samt regler om tilmelding til, deltagelse i og afmelding fra prøver

Du finder en oversigt over samtlige relevante love, bekendtgørelser og regler i Aarhus Universitets regelsamling

Du finder links til de konkrete studieordninger på uddannelsernes egne sider eller via studieordningsgeneratoren

Aarhus Universitet udbyder forskellige typer af efter- og videreuddannelse, herunder master- og diplomuddannelser, heltidsuddannelser på deltid og fag på tompladsordningen. De forskellige uddannelsestyper har hjemmel i særlige love og bekendtgørelser. Du kan finde en oversigt over de love og bekendtgørelser, som er særligt relevante i forhold til din uddannelse under beskrivelsen af uddannelsestyperne.

Klagemulighed

Hvis du er uenig i universitetets afgørelser i forhold til din uddannelsesaktivitet, har du mulighed for at klage. Grundprincippet i klagebehandling er, at der klages til den instans, som har behandlet den pågældende sag og afgivet svar. I praksis betyder det, at du i de fleste tilfælde skal kontakte efter- og videreuddannelsesadministrationen på det fakultet, som administrerer din uddannelse. Her vil du kunne få nærmere vejledning om dine klagemuligheder.