Aarhus Universitets segl

Gode råd til censorer

v

Censors opgaver
Habilitet
Kommunikation med universitetet før eksamen
Censorfordeling
Karaktergivning
Eksamination af grupper
Notater i forbindelse med bedømmelserne
Rapportering
Håndtering af snyd, plagering og akademisk uredelighed 
Klagehåndtering


  

CENSORS OPGAVER

Censor skal overordnet sikre, at der ved eksaminationen sker en dokumentation af den/de
studerendes færdigheder samt af målopfyldelsen for uddannelsen, herunder at:

 • prøverne samt kravene til indholdet af uddannelsens prøver er i overensstemmelse med
  målbeskrivelser og øvrige krav fastsat for uddannelsen i uddannelsesbekendtgørelsen og
  studieordning samt fastsat i censorbekendtgørelsen.
 • medvirke til og påse, at prøverne gennemføres i overensstemmelse med de gældende regler.ør
 • de studerende får en ensartet og retfærdig behandling og deres præstationer en pålidelig
  bedømmelse i overensstemmelse med reglerne for karaktergivning i karakterbekendtgørelsen,
  herunder reglerne i uddannelsens studieordning.
 • censor og eksaminator(er) ikke har gennemført gensidig eller gentagen censur, og at censor
  opfylder habilitetskravene.

Det er vigtigt at udøve god censorskik, hvilket også indebærer forståelse for, at
eksamenssituationen forløber på en korrekt måde, også gerne så de studerendes særlige
situation (fx nervøsitet) håndteres hensynsfuldt og professionelt.


HABILITET

Som hovedregel gælder, at censor:

 • skal være uafhængig af eksaminator / vejleder
 • ikke kender de studerende
 • er opmærksom på reglerne jfr. afsnittet om censorfordeling.

Hvis man har den mindste tvivl, herunder finder, at man har arbejdet sammen med eksaminator
for ofte, skal man afstå fra at påtage sig censuropgaven.

Der henvises i øvrigt til forvaltningsloven, § 3.


KOMMUNIKATION MED UNIVERSITETET FØR EKSAMEN  

Det er vigtigt at sikre sig, at mål- og fagbeskrivelser, litteratur- og pensumlister, samt
rettevejledning og karaktervægtninger er modtaget fra universitetet eller kan hentes via
dettes hjemmeside. Man må ikke bedømme uden at kende mål- og fagbeskrivelse.


CENSORFORDELING

Fordelingen af censorer til de enkelte eksaminer og prøver foretages af censorformandskabet.

Det skal i videst muligt omfang undgås, at eksaminatorer varetager censuropgaver for hinanden
(gensidig censur). Censorer må ikke være ansat ved det universitet eller fakultet, hvor de skal
virke som censorer.


KARAKTERGIVNING

7-trinsskalaen er defineret i karakterbekendtgørelsen (jf. menupunktet Lovgrundlag).  Den
inddeler i grader af mangler i forhold til målbeskrivelserne med udgangspunkt i topkarakteren 12. 

Ved meddelelse af karakteren gives tilbagemelding til eksaminanden med reference til fagets
målbeskrivelse. For at fremme at karakterafrapporteringen bliver præcis, men også en
læringssituation for den studerende, er det nødvendigt, at afrapporteringen tager
udgangspunkt i målbeskrivelsen og de mangler, præstationen har i forhold til denne, således
at det er tydeligt for den studerende, hvorfor der gives den pågældende karakter.

Der kan ikke anvendes relative karakterer, så det er ikke muligt at eksaminere de første tre
af et hold for ”at lægge niveauet”. Karaktergivningen skal alene tage udgangspunkt i den
enkeltes præstation.

Karakterafrapporteringen bør foregå i eksamenslokalet. Det kan opleves ubehageligt for de
studerende, hvis karakterafrapporteringen sker ”på gangen”.

De studerende bør ikke efterlade mobiltelefon eller laptop i eksamenslokalet under voteringen.


EKSAMINATION AF GRUPPER

Reglerne for gruppeprøver er beskrevet i censorbekendtgørelsen (jf. menupunktet
Lovgrundlag) og i de enkelte studieordninger.


NOTATER I FORBINDELSE MED BEDØMMELSERNE

Censor og eksaminator skal under voteringen tage notater om præstationen og
karakterfastsættelsen til brug for behandling af en eventuel klagesag. Notaterne skal
opbevares i mindst et år, og herudover indtil en eventuel klagesag er afsluttet.

Det er  vigtigt, at skriftligt materiale med cpr-numre, herunder eksamensopgaver, makuleres
forsvarligt efter den etårige opbevaringsperiode, Hvis en censor ikke selv har adgang
til en makulator, er der mulighed for at få makuleret på mange genbrugspladser, eller materialet kan
afleveres til universiteternes eksamensadministration, som kan sørge for at destruere det.


RAPPORTERING

Efter eksamen skal censor udfylde et censorindberetningsskema i Censor-it.

Hvis der konstateres fejl ved eksamen, bedes censorsekretariatet orienteret direkte.

Formandskabet benytter de indsendte oplysninger som grundlag for udarbejdelsen af
årsberetning og tager principielle spørgsmål op med studienævnene. Det er derfor
vigtigt, at censorerne videreformidler personlige iagttagelser,
overvejelser og kommentarer. Skrïv gerne en kommentar, også når det er positivt.


HÅNDTERING AF SNYD, PLAGIERING OG AKADEMISK UREDELIGHED 

Vi oplever en meget større bevågenhed fra universiteternes side over for snyd m.v. Det er en
god udvikling omkring et problem, som er stigende.

Det er også censors forpligtelse at forholde sig kritisk til de opgaver, der rettes, for at
medvirke til at dæmme op for disse forhold.

Universiteterne er blevet bedre til at medvirke til at opspore og afklare eventuelle
mistanker, men der mangler fortsat tilstrækkelige ressourcer. Derudover har universiteterne
nu i langt højere grad end tidligere udarbejdet fælles retningslinjer om sanktioner mv. på
det enkelte uiversitet. Det har en god forebyggende effekt.

Ved mistanke om snyd og plagiering forud for bedømmelse af skriftlige arbejder anmodes
universitet/underviser om test af teksten. Ved bekræftelse af mistanke afholdes eksamen
normalt ikke. Det afgør universitetet i hvert enkelt tilfælde. Hvis der opstår tvivl om snyd
under eksaminationen foretages bedømmelse og karaktergivning, men karakteren tilbageholdes
indtil sagen er afklaret og meddeles således ikke pågældende studerende i forbindelse med
eksaminationen.

NB: Check altid lokale regler og procedurer.


KLAGEHÅNDTERING 

De detaljerede regler for håndtering af klager findes i censorbekendtgørelsen.


 

 


 

Censorsekretariatet for Erhvervskommunikation, sprog og medier  
Aarhus Universitet
Fuglesangs alle 4,  C 210 
8210 Aarhus V

Tlf.: 2478 3210
Mail: pers@au.dk