Aarhus Universitets segl

Nyheder for censorer


April 2024: NYHEDSBREV

Nyhedsbrev for censorer om aktuelle fokuspunkter.


Februar 2024: KUNSTIG INTELLIGENS TILLADT

AU har besluttet at tillade brug af kunstig intelligens ved bacheloropgaver og specialer.


Maj 2023: ANONYMISERING

Fra sommereksamen 2023 bliver bundne hjemmeopgaver ved Aarhus Universitet anonymiseret. Det betyder, at studienummer og navn ikke vil fremgå på disse typer af opgaver. I stedet vil den studerendes besvarelse figurere undet et eksamensnummer.


November 2022: POWERPOINT-PRÆSENTATIONER

Powerpoint-præsentationer fra censorseminarerne den 7. og 9. november 2022 kan ses her:

1. Introduktion

2. Bedømmelse af specialer mv. (Holte)

3. Bedømmelse af længere opgaver mv. (Aarhus)

4. Mundtlig censur (Holte)

5. Mundtlig censur (Aarhus)


September 2022: MINISTERTALE

Se uddannelses- og forskningsministerens tale om fremmedsprogskompetencer her.


Maj 2022: NYT CENSORFORMANDSKAB

Ved fristens udløb var der ikke modtaget ønsker om opstilling fra andre end de fem kandidater, det afgående censorformandskab havde anbefalet. De er dermed valgt ved fredsvalg. Se medlemmerne af det nye censorformandskab her.


April 2022: ÅRSBERETNING

Censorformandskabets årsberetning 2020-21 er udkommet.


Oktober 2020: RAPPORT OM KARAKTERSKALAEN

En ekspertgruppe har undersøgt fire modeller for en ny karakterskala. Se rapporten.


April 2019: TOPKARAKTEREN SKAL HAVE ET +

Se her hvordan regeringen vil ændre karakterskalaen.


Januar 2019: REGERINGEN VIL JUSTERE KARAKTERSKALAEN

Se regeringens udmelding og den endelige evaluering af 7-trinsskalaen her.


November 2018: SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE

Se resultatet af spørgeskemaundersøgelsen blandt censorerne her.


April 2018: VALG AF CENSORFORMANDSKAB

Det tidligere censorkorps har til valget af censorformandskab opstillet fem kandidater.
Da der ved fristens udløb ikke er indkommet forslag om andre kandidater, er de opstillede
valgt ved fredsvalg.

Censorformandskabet består således indtil 31.3.2022 af Ivan Sørensen, Elizabeth Pratt,
Henning Nølke, Finn Jernø Pedersen og Kjeld Melchiorsen.


Marts 2018: NYT CENSORKORPS

Ministeriet for Uddannelse og Forskning har beskikket et nyt censorkorps for
Erhvervskommunikation og -sprog med 354 medlemmer. Det skal fungere fra 1. april 2018
til 31. marts 2022. Alle ansøgere har fået besked den 26. marts 2018. 


Februar 2018: ÅRSBERETNING

Censorformandskabets årsberetning for 2016-17 er nu udkommet. 


Februar 2018: AFGØRELSE FRA EU-DOMSTOLEN

EU-domstolen har fastslået, at en eksaminand har ret til indsigt i bedømmerens notater. Læs mere.


December 2017: SPROGSTRATEGI LANCERET

Regeringen har offentliggjort en ny sprogstrategi, som betyder, at der i perioden 2018-22 
vil blive iværksat nye initiativer for 100 mio. kr.


Juli 2017: NYE TILTAG TIL CENSORSYSTEM

Uddannelseministeriet har annonceret nye tiltag til censorsystemet.


Marts 2017: HØRINGSSVAR VEDR. CENSORUDVALGET

Censorformandskabet har afgivet dette høringssvar til Styrelsen for Forskning og Uddannelse
vedr. Censorudvalgets rapport. 


Januar 2017: RAPPORT FRA CENSORUDVALGET

Uddannelsesministeriets censorudvalg har udsendt sin endelige rapport


Oktober 2016: NU OGSÅ CENSOROPGAVER PÅ KU

Den nye uddannelse Interkulturelle markedsstudier er et samarbejde mellem Københavns Universitet og
CBS og skal have censorer fra vores censorkorps. Så censorer i erhvervskommunikation og -sprog vil
fremover kunne opleve også at blive allokeret til opgaver på Københavns Universitet.


Juni 2016: PLAGIATKONTROL PÅ AU

Læs her om, hvordan plagiatkontrollen Urkund bruges på Aarhus Universitet.


Juni 2016: CENSORINFORMATION FRA CBS

CBS har åbnet en hjemmeside med nyttige informationer for censorer.


April 2016: DIGITAL EKSAMEN PÅ AAU

Aalborg Universitet indfører digital eksamen. Læs mere her.  


Marts 2016: SVAR TIL FOLKETINGET

Uddannelsesminister Ulla Tørnæs har svaret Folketingets Uddannelses- og Forskningsudvalg
på fem spørgsmål, der var stillet på baggrund af censorformandskabets henvendelse til
uddannelsesministeren om kvaliteten på de videregående uddannelser. Se svarene.

­


Februar 2016: ÅRSBERETNING

Censorformandskabets årsberetning 2014-15 er udkommet.


Februar 2016: KVALITETSUDVIKLINGEN PÅ DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER

En artikel i Berlingske beskæftiger sig med censorformandskabets henvendelse til uddannelsesministeren
om kvalitetsudviklingen på de videregående uddannelser.


November 2015: HOVEDPUNKTER FRA CENSORSEMINARER

Se et sammendrag af hovedpunkterne fra censorseminarerne i november 2015 her.


November 2015: RESULTAT AF SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE

Censorformandskabet har gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt censorerne.
193 censorer deltog. Se svarene og de uddybende kommentarer her


Oktober 2015: DIGITAL EKSAMEN PÅ CBS

CBS indfører nu digital eksamen. Læs mere. I første omgang er specialer ikke omfattet. 


Oktober 2015: PARKERING PÅ CBS

Fremover skal man have parkeringstilladelse for at parkere sin bil på CBS. Hvis du skal være censor på
CBS, kan du bestille en parkeringstilladelse hos eksamenssekretæren.


Maj 2015: CENSORUDVALG INDLEDER SIT ARBEJDE

Regeringen har nedsat det udvalg, der skal gå censorordningen efter i sømmene. Det skal afslutte
sit arbejde i august 2016. Læs mere


April 2015: UDVALG OM FREMTIDENS CENSORORDNING

Publikationen "Fælles om god uddannelse" er udtryk for en fælles forståelse mellem
rektorerne og ministeren om kvalitet og relevans. Om censorordningen hedder det:

Censorordningen har i det danske uddannelsessystem en meget væsentlig funktion i forhold til
at sikre kvaliteten i uddannelserne, men det er også en meget ressourcekrævende funktion.
Der er løbende diskussioner om indretningen af og kvaliteten i censorordningerne,
og hidtidige analyser viser, at der er udfordringer forbundet med de
nuværende censorsystemer.

Kvalitetsudvalget har stillet forslag om en omfattende omlægning af censorinstitutionen,
hvor institutionerne i høj grad selv bør kunne bestemme, hvornår de vil anvende ekstern censur.
Dette forslag er blevet mødt af bred kritik, bl.a. fra aftagere, institutioner og studenterorganisationer.

Det vurderes, at der er behov for et solidt grundlag for at vurdere betydningen af ekstern censur
og behovet for en modernisering af de eksisterende censorordninger.

Initiativ:
Uddannelses- og forskningsministeren nedsætter et udvalg om en ny censorordning.
Formålet med udvalgsarbejdet er en systematisk gennemgang af censorområdet set i forhold
til prøve- og eksamenssystemet med henblik på en modernisering, hvor behov og
ressourceforbrug modsvarer hinanden, og under hensyntagen til de studerendes retssikkerhed.


November 2014: ARBEJDSMARKEDSORGANISATIONER IMOD AFSKAFFELSE AF
OBLIGATORISK EKSTERN CENSUR

Dansk Industri (DI), FTF, Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Akademikerne tager
afstand fra Kvalitetsudvalgets forslag om at afskaffe den obligatoriske brug af eksterne censorer
på de videregående uddannelser:

 

 


November 2014: UDVALG FORESLÅR DEN OBLIGATORISKE EKSTERNE CENSUR AFSKAFFET 

Udvalget for kvalitet og relevans i de videregående uddannelser argumenterer i sin 2. rapport
for, at den obligatoriske eksterne censur på universitetsuddannelserne afskaffes. Se rapporten og faktaark.


Juni 2014: TIMEMAKSIMUM SKAL OVERHOLDES

Rigsrevisionen har indskærpet reglen om, at censorer højst må have 125 løntimer som censor
pr. semester. Der er ingen eksempler på, at reglen er blevet overtrådt i vores censorkorps.


Maj 2014: ÅRSBERETNING UDKOMMET

Censorformandskabets årsberetning 2011-13 foreligger nu. Den kan ses her.


Maj 2014: FÆLLES LØSNING FOR DIGITAL EKSAMEN PÅ FEM UNIVERSITETER PÅ VEJ

AU, AAU og CBS har (sammen med KU og RUC) efter et EU-udbud valgt en løsning fra den
danske virksomhed Arcanic til digitalisering af skriftlige eksamener. Løsningen
ventes i klar i 2015. Læs mere. 2014-15 vil Business and Social Sciences på AU
benytte Wiseflow.


April 2014:  CENSORFORMANDSKABET GENVALGT

Ved fristens udløb var der ikke indkommet andre ønsker om opstilling. Dermed er det tidligere
censorformandskab ved fredsvalg genvalgt for perioden indtil 31. marts 2018.
Censorformandskabet udgøres af censorformand Ivan Sørensen og næstformændene Anders Bundgaard,
Elizabeth Pratt, Henning Nølke og Henrik Gedde Moos.


April 2014:  CENSORKORPS BESKIKKET

Uddannelses- og Forskningsministeriet har beskikket et nyt censorkorps, som skal fungere
indtil 31. marts 2018. Korpset består af 372 censorer. 80 pct. er aftagercensorer,
resten universitetsansatte. 52 procent af censorerne er kvinder, 48 pct. mænd.

Samtidig med, at det nye censorkorps tiltræder, tages et nyt bestillingssystem, Censor-it,
i brug. Her kan universiteterne indlægge deres censorbestillinger. Hver opgave
tilbydes et antal relevante censorer, som inden for 24 timer kan tilkendegive, om de er interesseret
i opgaven. Censoropgaven tildeles den af de interesserede censorer, som har haft
færrest eksaminander inden for det seneste år.


Marts 2014:  DIGITAL EKSAMEN PÅ AU FRA MAJ

Fra 1. maj 2014 går Aarhus Universitet over til digitale, skriftlige eksamener. Det sker ved hjælp
af løsningen Wiseflow, som du kan afprøve her.


November 2013: CENSORORDNINGEN EVALUERET

Danmarks Evalueringsinstitut har offentliggjort en evaluering af censorordningen på
universiteterne. Den kan hentes her


Juli 2013: MAKULERING AF EKSAMENSOPGAVER

Ekstrabladet har i artikler her og her omtalt uhensigtsmæssig bortskaffelse af eksamensopgaver
fra CBS. Ingen censorer var involveret, men sagen understreger betydningen
af at makulere skriftligt materiale med cpr-numre forsvarligt efter den etårige
opbevaringsperiode, Hvis en censor ikke selv har adgang til en makulator, er der mulighed for
at få makuleret på mange genbrugspladser, eller materialet kan afleveres til universiteternes
eksamensadministration, som kan sørge for at destruere det.


November 2012: ADVARSEL MOD LYDOPTAGELSER VED EKSAMEN

Studerende optog voteringen. Læs mere.


November 2012: SKRIV I PDF-FILER

Hvis du som censor modtager opgaver i pdf-format, kan det være nyttigt at kunne skrive
og markere i filerne. Pdf-XChange Viewer er et gratis program til pdf-redigering og kan hentes her


Oktober 2012: CBS-NOTAT OM SNYD

CBS har revideret et notat om, hvordan bedømmere skal forholde sig, hvis de
støder på tilfælde af snyd eller plagiat. Se notatet.


 

 


Censorsekretariatet for Erhvervskommunikation, sprog og medier  
Aarhus Universitet
Fuglesangs alle 4, C 210
8210 Aarhus V

Tlf.: 2478 3210
Mail: pers@au.dk