Aarhus Universitets segl

Arrangement 4 / 21. marts 2024

GENERALFORSAMLING, torsdag den 21. marts klokken 16:00. Afholdes i lokale A1.20 (“Smørhullet") Roskilde

Vi indleder med 3 indlæg af 10-15 minutter under fællestitlen ’Hvad laver en miljøsenior i sit otium’

.

Pia Frederiksen:                 Faglighed, fællesskab og gebrækkelighed.

Helge Rørdam Olesen:      Lokalhistorie, ”gadefilm”, cykling, digitalisering af gamle film og fotos, videoredigering, småopfindelser.

Lars Villemoes:                  Efter et liv i et Charlottenlund-kollektiv, flytter han i eget hus i Gilleleje. Overlever han i provinsen?

Herefter er der generalforsamling med dagsorden efter vedtægterne:

1) Valg af dirigent og referent

2) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

3) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4) Fastsættelse af kontingent

5) Eventuelle forslag. Forslag fra medlemmer skal være fremsendt til bestyrelsen senest den 28.februar

6) Valg

a. 5 bestyrelsesmedlemmer

b. 2 bestyrelsessuppleanter

c. Revisor

d. Revisorsuppleant

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer

7) Eventuelt

Alle der har indbetalt kontingent for 2023-24 har stemmeret. Kontingent for 2024-25 vil blive opkrævet efter generalforsamlingen. 

Til slut har vi det sædvanlige traktement med lidt at spise og drikke.

Bemærk: Vi har to arrangementer på bedding (der kommer indkaldelser i god tid forinden):

16. maj kl 16 ved Steen Gyldenkærne: Lavbundsjordene der forsvandt !

29. august kl 16 ved Marianne Zandersen: Natur-baserede løsninger - hvad er det egentlig og hvad betyder de?

Lige nu er vi ca 48 medlemmer, som fordeler sig nogenlunde ligeligt mellem pensionister, personer i arbejde på AU/Risø og personer i arbejde andetsteds. Alle nuværende og tidligere ansatte på DMU/AU Risø er velkomne.