Aarhus Universitets segl

Styrk studiestøtten til elever med læse-/skrivevanskeligheder

FAGLIG KONTAKTPERSON

Som uddannelsesinstitution har I mulighed for at rekvirere dette efteruddannelseskursusforløb til læsevejledere og andre studiestøttepersoner.

Målgruppe

Kurset er målrettet fagpersoner på ungdomsuddannelser, som varetager studiestøtte til elever med læse-/skrivevanskeligheder, fx på grund af dysleksi eller tosprogethed. Det kan fx være læsevejledere, faglærere eller andre støttepersoner, som støtter eller vejleder elever i at udvikle strategier til at kompensere for deres skriftsprogsvanskeligheder. Det forudsættes, at deltagerne har et basalt kendskab til læse- og skrivestøttende teknologi (LST) som fx AppWriter.

Deltagerne på kurset får:

•    Inspiration til at udvikle og systematisere studiestøtten til elever med læse-/skrivevanskeligheder

•    Metoder og redskaber til støttepersonens afdækning af elevernes læse-/skrivevanskeligheder og behov og tilrettelæggelse af en målrettet pædagogisk indsats, der fastholder eleven i vedkommendes strategiudvikling

•    Ideer til metoder og redskaber, der kan inddrages i elevens strategiudvikling ift. læsning, skrivning og notetagning, inkl. hvordan relevante LST-funktioner kan inddrages

Formål og indhold

Udvikling og systematisering af studiestøttepraksis kan være en udfordring på grund af bl.a. begrænsede ressourcer og et stadig stigende antal elever med dysleksi eller andre læse-/skrivevanskeligheder, der har brug for støtte i at udvikle strategier, der kan øge deres indlæring og lette skolehverdagen.

Rådgivnings- og støttecentret tilbyder et kursusforløb med to undervisningsgange til læsevejledere og andre fagpersoner (studiestøttepersoner), der giver studiestøtte til elever med læse-/skrivevanskeligheder på ungdomsuddannelser. Kurset kan rekvireres af en enkelt uddannelsesinstitution eller flere institutioner i samme by eller område og foregår på uddannelsesinstitutionen, på to formiddage eller eftermiddage, som institutionen vælger.

På kurset får deltagerne mulighed for at sætte fokus på udvikling og systematisering af egen praksis med det formål at blive bedre klædt på til at støtte elever i at udvikle kompenserende strategier i forhold til netop de vanskeligheder som eleven oplever som de største barrierer for at opnå sine faglige mål.

En sådan målrettet strategiudvikling kræver i første omgang at studiestøttepersonen og eleven i fællesskab afdækker vanskelighedernes karakter, så et meningsfuldt støtteforløb kan tilrettelægges. Studiestøttepersonen skal desuden have et bredt kendskab til, hvilke metoder og redskaber, herunder læse-/skrivestøttende teknologi (LST), der kan inddrages i strategiudviklingen i forhold til typiske vanskeligheder i forbindelse med fx læsning, notetagning og skriftlig formidling.

Emner, vi vil komme omkring på kurset, er:

•    Afdækning af læse-/skrivevanskeligheder og fokusområder for studiestøtteforløb, inkl. redskaber til afdækning

•    Systematik i tilrettelæggelsen af studiestøtteforløb, inkl. redskaber til at planlægge og fastholde fokus i forløb

•    Overblik over LST-muligheder

•    Metoder og redskaber (inkl. LST) der kan inddrages i udvikling af strategier inden for:

  1. igangsætning af skrivning, strukturering af opgaver og korrekturlæsning
  2. læseoverblik og læseforståelse og tidsbesparende læsning i forskellige teksttyper
  3. tidsbesparende notetagning

•    Systematik i skrivevejledningen – hvordan undgås ’brandslukning’?

Der tages udgangspunkt i gruppen af elever med dysleksi, men kursets tilgang og de foreslåede strategier og redskaber vil også kunne anvendes i støtteforløb med elever, hvis læse- eller skrivevanskeligheder har andre årsager end dysleksi, fx tosprogethed eller opmærksomhedsforstyrrelse.

Arbejdsform

Arbejdsformen veksler mellem oplæg fra undervisere og gruppedrøftelser.

Tid og sted

Kurset foregår som udgangspunkt på uddannelsesinstitutionen over to halve dage (4 timer pr. gang), som aftales mellem institutionen og underviserne på kurset.

Underviser

Katrine Hammer Bønnerup har arbejdet som læse-/skrivevejleder for studerende med læse-/skrivevanskeligheder på Rådgivnings- og støttecentret på Aarhus Universitet i 15 år. Katrine har desuden undervist universitetsstuderende i læse-/skrivevanskeligheder og i studiestrategier og afholdt efteruddannelseskurser for gymnasiale læsevejledere og andre støttepersoner, der varetager SPS-opgaver.

Kontakt

Kontakt den kursusansvarlige Laura Kongskov (lakon@au.dk) for at høre nærmere om pris eller indhold og for at aftale tid og sted.