Aarhus Universitets segl

Masterprojekt, linjen softwarekonstruktion

Det afsluttende projekt på Master i it

Beskrivelse af fagpakken

Masterprojektet er den afsluttende del af masteruddannelsen i it, hvor du får mulighed for at fordybe dig i et emne, som du interesserer dig for, og skabe ny viden til gavn for dig selv og din virksomhed. Med masterprojektet skal du vise, at du kan identificere og afgrænse en relevant problemstilling, behandle den ved anvendelse af teorier og metoder fra uddannelsen og formidle dine resultater til andre. Du skal også demonstrere, at du er fortrolig med almindelige principper for videnskabelig metode.

Adgang til Masterprojekt

For at blive optaget på masterprojektet skal du have bestået tre fagpakker (45 ECTS), hvoraf mindst to fagpakker (30 ECTS) skal være fra linjen i softwarekonstruktion.

Målgruppe

Masterprojektet henvender sig til Master i it-studerende, der har gennemført tre fagpakker, hvoraf mindst to skal være fra linjen i softwarekonstruktion. 

Masterprojektet

Ved at arbejde med masterprojektet får du mulighed for at fordybe dig i et emne, som du interesserer dig for, og skabe ny viden på området. Du får trænet dine evner til at anvende de metoder, teknikker og teorier, som du har lært ved dit masterstudium, og til at formidle din viden til andre.

Gennem masterprojektet arbejder du med en faglig problemstilling og kan ved masterprojektets afslutning

  • identificere, afgrænse og formulere en datalogisk problemstilling,
  • definere og opstille metoder til løsning af problemstillingen,
  • selvstændigt planlægge og under anvendelse af fagets videnskabelige metode gennemføre et større fagligt projekt,
  • analysere, diskutere og perspektivere en faglig problemstilling,
  • vurdere, analysere og sammenfatte den videnskabelige litteratur inden for et afgrænset emneområde,
  • formidle projektet gennemskueligt, kontrollerbart, fyldestgørende og klart.

Masterprojektet består af et skriftligt arbejde og et mundtligt forsvar af det skriftlige arbejde. Masterprojektets omfang er 15 ECTS, og det normale er at afsætte et halvt år til opgaven. Når du har afleveret dit masterprojekt og bestået den mundtlige eksamen, opnår du titlen Master i it, softwarekonstruktion. Læs mere om masterprojektet i kursuskataloget.    

Frister for aflevering og mundtligt forsvar

Masterprojekt forløber fra den 1. februar med afleveringsfrist medio juni, og det mundtlige forsvar skal være afsluttet ultimo juni måned. Præcise datoer for aflevering og forsvaret aftales med Henrik Bærbak Christensen hbc@cs.au.dk.

Afmelding af Masterprojekt senest en uge inden afleveringsfristen 
Hvis du mod forventning ikke kan aflevere Masterprojekt inden for fristen, kan du sende en mail til evu.nat-tech@au.dk og bede om at blive afmeldt Masterprojekt. Afmelder du dig senest en uge inden afleveringsfristen, er din afmelding rettidig, og du bruger ikke et eksamensforsøg. Du vil modtage brev i e-boks om afmeldingen, og hvornår du senest skal aflevere dit Masterprojekt.

Ved manglende aflevering inden for fristen
Hvis du ikke afleverer Masterprojekt inden for fristen, og du ikke har afmeldt dig projektet rettidigt, bruger du et eksamensforsøg. Du vil modtage brev i e-boks om, at du nu har brugt et eksamensforsøg, og at du har to forsøg tilbage. I brevet vil det også fremgå, hvornår du senest skal gennemføre dit Masterprojekt.

Sådan søger du om optagelse

Ansøgning sker via Aarhus Universitets digitale ansøgningssystem DANS.

Vejledning til login til det digitale ansøgningssystem

Vejledning til at oprette en brugerprofil

Vejledning til opdatering af NemID

Sådan søger du om optagelse på en deltidsuddannelse via det digitale ansøgningssystem DANS

Har du ikke været optaget på linjen, Softwarekonstruktion, på Aarhus Universitet, bedes du medsende følgende, når du søger om optagelse:

  • Dokumentation for adgangsgivende eksamen, enkeltfag m.m. (bachelor-, kandidat-, eller diplomuddannelse)
  • Dokumentation for min. 2 års relevant erhvervserfaring, f.eks. kopi af kontrakter, lønsedler, årsopgørelse, bekræftelse fra arbejdsgiver
  • Har du været optaget på fagpakker på andre universiteter vedlægges studieudskrift over beståede enkeltfag eller fagpakker

Hvis du har problemer med at søge via DANS kan du kontakte supporten via hjælpeformularen. Hvis du har behov for telefonisk support, er du velkommen til at oplyse dit telefonnummer i formularen. 

Deltagerbetaling

Betalingen opkræves inden studiestart og dækker omkostninger til opstartsseminar og vejledning, 3 eksamensforsøg og administration. Fakturaen sendes til din E-Boks.

Du får først eksamensret, når din deltagerbetaling er registreret i vores system.

Deltagerbetalingen dækker det semester, du er optaget i. Hvis du ønsker at deltage i det samme vejledningsforløb igen senere, skal du indsende en ny ansøgning om optagelse, og der vil blive opkrævet deltagerbetaling igen.

Deltagerbetaling ved universitetets efter- og videreuddannelser pålignes ikke moms og omfatter ikke udgifter til undervisningsmaterialer.

Statstilskuddet til deltidsuddannelse fastsættes i finansloven for et år ad gangen. Aarhus Universitet tager derfor forbehold for eventuelle justeringer af deltagerbetalingen.

Returbetaling og ændringer af indskrivning

Hvis du ønsker at afmelde dig, efter undervisningen er begyndt, kan du ikke få deltagerbetalingen refunderet. Hvis afmeldingen sker før undervisningens start, kan du få deltagerbetalingen refunderet. 

Efter ansøgningsfristens udløb er det ikke muligt at foretage ændringer i indskrivningen, fx fra en disciplin til en anden.

For at Efter- og Videreuddannelse kan registrere din afmelding, skal den sendes skriftligt til evu.nat-tech@au.dk. Husk at oplyse navn, studienummer og hvilke(t) fag du ønsker at afmelde samt dine eller din arbejdsgivers bankoplysninger, så vi kan refundere deltagerbetalingen.

Masterbevis

Når du har bestået tre fagpakker og det afsluttende masterprojekt, udsteder Aarhus Universitet et eksamensbevis, såfremt at du gennemfører masterprojekt på Aarhus Universitet.

Har du bestået fagpakker på andre universiteter, der skal indgå i dit eksamensbevis, skal du i god tid søge om merit for denne fagpakke. Det gør du gennem https://mitstudie.au.dk/, hvor du både oplyser den danske og engelske titel på den fagpakke, du ønsker merit for og vedhæfter en studieudskrift over den beståede fagpakke.

For at Aarhus Universitet kan udstede et eksamensbevis, skal vi vide hvilke fagpakker der skal indgå i dit eksamensbevis. Du er derfor forpligtet til at at oplyse os om dette, hvis du har bestået mere end tre fagpakker ud over masterprojekt eller hvis nogle af dine beståede fagpakker er bestået på andre universiteter end på Aarhus Universitet.

Studieordning

For nærmere oplysninger om uddannelsen, prøvetyper mv. henvises til studieordningen og generelle regler og bekendtgørelser.