Aarhus Universitets segl

Microservices og DevOps

En fagpakke på Master i it, linjen softwarekonstruktion

Beskrivelse af fagpakken

Måden at sælge software på har igennem de seneste år forandret sig markant – fra at sælge ”et system” til at tilbyde ”services på abonnement”. Dette skifte har radikalt ændret, hvordan vi skal designe, udvikle og drifte software. Den nye tilgang til at sælge software giver samtidigt mulighed for at udvikle nye features og sætte dem i drift i løbet af få minutter og timer – til glæde for kunderne. Fagpakken vil komme spektret rundt omkring arkitekturmønstre, metoder, teknikker og konkrete værktøjer, man benytter til at udvikle og drifte fleksible, pålidelige og skalerbare systemer.

Fagpakken beskæftiger sig med væsentlige og centrale resultater inden for forskning og praksis i emnerne microservice arkitekturer, DevOps og kontinuert idriftsættelse/deployment. Herunder vil der blive berørt en række hovedemner og et udvalg af delemner:

 • Softwarearkitektur for distribuerede og microservice systemer med speciel fokus på kvaliteterne tilgængelighed, pålidelighed, skalerbarhed og driftbarhed.
 • Virtualisering og containerteknologier med speciel fokus på infrastructure-as-code domæne specifikke sprog, som tillader automatiseret idriftsættelse af arkitekturer i en cloud computing sammenhæng.
 • Udviklingsprocessor/DevOps samt værktøjer og platforme, som støtter op om agil og kontinuerlig test, release og idriftsættelse.
 • Programmering af taktikker til at sikre tilgængelighed, testbarhed og skalerbarhed. 

Med denne fagpakke vil du opnå fortrolighed med centrale begreber og teknikker inden for arkitekturer og udviklingsprocesser til analyse, design, implementering og test af microservice/distribuerede systemer. Derudover vil du opnå fortrolighed med konkrete arkitekturer og programmering for at sikre tilgængelige, pålidelige og skalerbare distribuerede systemer, samt domænespecifikke sprog til konstruktion og idriftsættelse af container-baserede systemer.

Målgruppe

Denne fagpakke henvender sig fortrinsvist til softwarearkitekter og softwareudviklere, da opgaver og eksamen er tilrettelagt omkring opgaver med konkret kodning og softwareudvikling ved hjælp af Java, Linux, domænespecifikke sprog og tilhørende værktøjer.

Fagpakkens kurser

DevOps og Container Teknologi, 5 ECTS

Kurset omhandler væsentlige og fundamentale resultater inden for forskning og praksis i emnerne DevOps, container teknologi, kontinuerlig integration, release og idriftsættelse. I kurset vil du lære at implementere, teste og idriftsætte distribuerede systemer af moderat kompleksitet i en container baseret og cloud computing sammenhæng ved hjælp af en DevOps udviklingsproces og værktøjer til kontinuerlig idriftsættelse. Læs mere om kurset i kursuskataloget.

Skalerbare Microservices, 5 ECTS

Kurset beskæftiger sig med væsentlige og fundamentale resultater inden for forskning og praksis i emnet microservice arkitektur med fokus på design, implementering og evaluering af back-end arkitekturer til sikring af høj pålidelighed, tilgængelighed og skalerbarhed. I kurset vil du lære at designe, implementere, evaluere, idriftsætte og overvåge pålidelige, tilgængelige og skalerbare microservice arkitektur. Læs mere om kurset i kursuskataloget.

Udviklingsprojekt i Microservices og DevOps, 5 ECTS

Dette kursus består af et større projektforløb omkring en konkret microservicearkitektur. Du vil gennem kurset anvende og reflektere over microservices og DevOps i relation til et større, konkret softwareprojekt. Læs mere om kurset i kursuskataloget.

Tid og sted for undervisningen

Undervisningen tilrettelægges som seminarer kombineret med opgaveløsning. Ved seminarerne er der forelæsninger, gruppearbejde og diskussioner. Du skal regne med en ugentlig studieindsats på gennemsnitligt 12-15 timer. Dette kan variere efter forudsætninger og ambitionsniveau.

Enkeltfag Tidspunkt for undervisning 

1. enkeltfag: DevOps og Container Teknologi
5 ECTS

27. oktober 2023 – 1. december 2023 

27. oktober 2023: 9.00-16.00
10. november 2023: 9.00-16.00
1. december 2023: 9.00-16.00

  

2. enkeltfag: Skalerbare Microservices
5 ECTS

2. februar 2024 – 8. marts 2024

2. februar 2024: 9.00-16.00
16. februar 2024: 9.00-16.00
8. marts 2024: 9.00-16.00
 

3. enkeltfag: Udviklingsprojekt i Microservices og DevOps
5 ECTS

12. april 2024 - 17. maj 2024

12. april 2024: 9.00-16.00
24. april 2024: 9.00-16.00
17. maj 2024: 9.00-16.00

Der tages forbehold for ændringer af datoer og tidspunkter for undervisningen.

Undervisningssted:

Aarhus Universitet
IT-byen Katrinebjerg
Åbogade 34
8200 Aarhus N

Adgangskrav

Adgang til Master i It, linjen softwarekonstruktion forudsætter at ansøger har en af følgende:

 • En bacheloruddannelsen i datalogi
 • En bacheloruddannelse i software
 • En bacheloruddannelse i elektronik og it
 • En bacheloruddannelse i computerteknologi
 • En diplomuddannelse i informationsteknologi (softwarekonstruktion) 
 • En diplomuddannelse i it-sikkerhed
 • En diplomuddannelse i softwareudvikling
 • En professionsbacheloruddannelse i softwareudvikling
 • En professionsbacheloruddannelse i it-sikkerhed


Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Relevant erhvervserfaring betyder, at du skal have beskæftiget dig med udvikling eller implementering af it eller undervisning i it.  


Specifikke adgangskrav til fagpakken:

 • Uddannelse og erfaring med softwareudvikling i moderne objekt-orienteret sprog og udviklingsmiljø
 • Uddannelse og erfaring med design patterns og frameworks
 • Uddannelse og erfaring med software test
 • Uddannelse og erfaring med distribuerede systemer og databaser


Anbefalede forudsætninger til fagpakken:

 • Erfaring med test-dreven udvikling
 • Det vil være en fordel, hvis deltagerne har erfaring med udvikling af større it-projekter


På grundlag af individuel vurdering kan der dispenseres fra adgangskravene, hvis det skønnes, at du har tilsvarende uddannelsesmæssige forudsætninger for at kunne gennemføre uddannelsen.

Der kan ikke dispenseres fra kravet om to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Opfylder du ikke de formelle adgangskrav, bør du kontakte Efter- og Videreuddannelse for nærmere vejledning. 

Krav til dokumentation

Er det første gang, du søger om optagelse på linjen, skal du vedhæfte følgende bilag:

 • Dokumentation for adgangsgivende eksamen, enkeltfag m.m. (bachelor-, kandidat-, eller diplomuddannelse). Du bedes medsende fulde eksamensbeviser.
 • Dokumentation for min. 2 års relevant erhvervserfaring, f.eks. bekræftelse fra arbejdsgiver, kopi af ansættelseskontrakter, lønsedler, årsopgørelse (for selvstændige). Vi skal kunne vurdere relevansen af din erhvervserfaring.
 • Derudover bedes du vedlægge et CV.
 • Har du været optaget på fagpakker på andre universiteter eller fakulteter vedlægges studieudskrift over beståede enkeltfag eller fagpakker

Sådan søger du om optagelse

Du kan enten søge om optagelse på hele fagpakken Softwarearkitektur i praksis eller på et af de tre enkeltfag. Ikke alle enkeltfag udbydes samtidig.

Ansøgning sker via Aarhus Universitets digitale ansøgningssystem DANS.

Vejledning til login til det digitale ansøgningssystem

Vejledning til at oprette en brugerprofil

Vejledning til opdatering af NemID

Sådan søger du om optagelse på en deltidsuddannelse via det digitale ansøgningssystem DANS

Vi anbefaler, at du har dokumentationen klar i PDF-format, når du starter din ansøgning. Se venligst fold-ud-boksen "Krav til dokumentation".

Hvis du har problemer med at søge via DANS, kan du kontakte supporten via hjælpeformularen. Hvis du har behov for telefonisk support, er du velkommen til at oplyse dit telefonnummer i formularen. 

Deltagerbetaling

Deltagerbetalingen opkræves i rater forud for semesterstart. Betalingen dækker omkostninger til undervisning, 3 eksamensforsøg pr. disciplin og administration. Fakturaen sendes til din E-Boks.

Du får først eksamensret, når din deltagerbetaling er registreret i vores system.

Deltagerbetalingen giver dig ret til at følge undervisningen i den periode, du er optaget i. Hvis du ønsker at deltage i det samme undervisningsforløb igen senere, skal du indsende en ny ansøgning om optagelse, og der vil blive opkrævet deltagerbetaling igen.

Deltagerbetaling ved universitetets efter- og videreuddannelser pålignes ikke moms og omfatter ikke udgifter til undervisningsmaterialer og forplejning.

Statstilskuddet til deltidsuddannelse fastsættes i finansloven for et år ad gangen. Aarhus Universitet tager derfor forbehold for eventuelle justeringer af deltagerbetalingen.

Returbetaling og ændringer af indskrivning

Hvis du ønsker at afmelde dig, efter undervisningen er begyndt, kan du ikke få deltagerbetalingen refunderet. Hvis afmeldingen sker før undervisningens start, kan du få deltagerbetalingen refunderet. 

Efter ansøgningsfristens udløb er det ikke muligt at foretage ændringer i indskrivningen, fx fra en disciplin til en anden.

For at Efter- og Videreuddannelse kan registrere din afmelding, skal den sendes skriftligt til evu.nat-tech@au.dk. Husk at oplyse navn, studienummer og hvilke(t) fag du ønsker at afmelde samt dine eller din arbejdsgivers bankoplysninger, så vi kan refundere deltagerbetalingen.

Studieordning

For nærmere oplysninger om uddannelsen, prøvetyper mv. henvises til studieordningen og generelle regler og bekendtgørelser.