Aarhus Universitets segl

Softwarearkitektur i praksis

Fagpakke på Master i it, linjen softwarekonstruktion

Beskrivelse af fagpakken

Hvis du gerne vil sikre bedre oppetid, hurtigere performance og lettere vedligeholdelse af dine softwaresystemer, så har det stor betydning, hvordan du designer din softwarearkitektur. Fagpakken tilbyder dig et katalog af teknikker, som du straks kan anvende til at gøre arbejdet med softwarearkitektur lettere. Vi arbejder også med evaluering af forslag til arkitektur, inden udviklingsprocessen sættes i gang, og med rekonstruktion af allerede eksisterende arkitektur, og du får indblik i den nyeste forskning inden for softwarearkitektur.

Fagpakken beskæftiger sig med væsentlige og nyere resultater inden for forskning og praksis i emnet softwarearkitektur.  En række hovedemner vil blive berørt:

 • Begrebsapparat
 • Arkitekturbeskrivelse
 • Arkitekturdesign og udvikling
 • Arkitekturevaluering
 • Case studies og best practice

Med denne fagpakke vil du opnå fortrolighed med centrale begreber og problemstillinger inden for softwarearkitektur, samt med teknikker til analyse, design, implementering og evaluering af softwarearkitektur. Derudover vil du opnå fortrolighed med terminologi i relation til analyse og diskussion af softwarearkitektur

Målgruppe

Denne fagpakke henvender sig til softwarearkitekter og softwareudviklere med erfaring i udvikling af større it-systemer. Der indgår opgaver som kræver erfaring med at læse og i mindre grad udvikle software ved hjælp af Java og tilhørende værktøjer.

Fagpakkens kurser

Grundlæggende softwarearkitektur, 5 ECTS

Kurset beskæftiger sig med væsentlige og fundamentale resultater inden for forskning og praksis i emnet softwarearkitektur, herunder arkitekturbeskrivelse og arkitekturdesign og udvikling. Efter gennemførelse af kurset vil du kunne medvirke til at dokumentere og designe moderat komplekse softwarearkitekturer samt analysere arkitekturens egenskaber. Læs mere om kurset i kursuskataloget.

Avancerede emner i softwarearkitektur, 5 ECTS

Kurset beskæftiger sig med væsentlige og nyere resultater inden for arkitekturdesign og udvikling, arkitekturevaluering, arkitekturkonstruktion samt case studies og best practice. I kurset vil du lære at planlægge og udvikle en softwarearkitektur af moderat kompleksitet samt planlægge og foretage en softwarearkitekturevaluering. Læs mere om kurset i kursuskataloget.

Softwarearkitektur udviklingsprojekt, 5 ECTS

Dette kursus består af et større projektforløb omkring en konkret softwarearkitektur. Du vil gennem kurset anvende og reflektere over softwarearkitektur i relation til et større, konkret softwareprojekt. Læs mere om kurset i kursuskataloget.

Tid og sted for undervisningen

Undervisningen tilrettelægges som seminarer kombineret med opgaveløsning. Ved seminarerne er der forelæsninger, gruppearbejde og diskussioner. Du skal regne med en ugentlig studieindsats på gennemsnitligt 12-15 timer. Dette kan variere efter forudsætninger og ambitionsniveau.

Enkeltfag Tidspunkt for undervisning 

1. enkeltfag: Grundlæggende softwarearkitektur
5 ECTS

Fredage kl. 9-16:
Den 3. februar 2023
Den 24. februar 2023
Den 10. marts 2023 

2. enkeltfag: Avancerede emner i softwarearkitektur
5 ECTS

Fredage kl. 9-16:
Den 31. marts 2023
Den 21. april 2023
Den 12. maj 2023

3. enkeltfag:  Softwarearkitektur udviklingsprojekt    
5 ECTS

Fredage kl. 9-16:
Den 25. august 2023
Den 8. september 2023
Den 22. september 2023

Der tages forbehold for ændringer af datoer og tidspunkter for undervisningen.

Undervisningssted:

Aarhus Universitet
IT-byen Katrinebjerg
Åbogade 34
8200 Aarhus N

Adgangskrav

Adgang til Master i It, linjen softwarekonstruktion forudsætter at ansøger har en af følgende:

 • En bacheloruddannelsen i datalogi
 • En bacheloruddannelse i software
 • En bacheloruddannelse i elektronik og it
 • En bacheloruddannelse i computerteknologi
 • En diplomuddannelse i informationsteknologi (softwarekonstruktion) 
 • En diplomuddannelse i it-sikkerhed
 • En diplomuddannelse i softwareudvikling
 • En professionsbacheloruddannelse i softwareudvikling
 • En professionsbacheloruddannelse i it-sikkerhed


Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Relevant erhvervserfaring betyder, at du skal have beskæftiget dig med udvikling eller implementering af it eller undervisning i it.  


Specifikke adgangskrav til fagpakken:

 • Uddannelse og erfaring med softwareudvikling i moderne objekt-orienteret sprog og udviklingsmiljø
 • Uddannelse og erfaring med design patterns og frameworks
 • Uddannelse og erfaring med software test
 • Uddannelse og erfaring med distribuerede systemer og databaser


Anbefalede forudsætninger til fagpakken:

 • Erfaring med test-dreven udvikling
 • Det vil være en fordel, hvis deltagerne har erfaring med udvikling af større it-projekter


På grundlag af individuel vurdering kan der dispenseres fra adgangskravene, hvis det skønnes, at du har tilsvarende uddannelsesmæssige forudsætninger for at kunne gennemføre uddannelsen.

Der kan ikke dispenseres fra kravet om to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Opfylder du ikke de formelle adgangskrav, bør du kontakte Efter- og Videreuddannelse for nærmere vejledning. 

Krav til dokumentation

Er det første gang, du søger om optagelse på linjen, skal du vedhæfte følgende bilag:

 • Dokumentation for adgangsgivende eksamen, enkeltfag m.m. (bachelor-, kandidat-, eller diplomuddannelse). Du bedes medsende fulde eksamensbeviser.
 • Dokumentation for min. 2 års relevant erhvervserfaring, f.eks. bekræftelse fra arbejdsgiver, kopi af ansættelseskontrakter, lønsedler, årsopgørelse (for selvstændige). Vi skal kunne vurdere relevansen af din erhvervserfaring.
 • Derudover bedes du vedlægge et CV.
 • Har du været optaget på fagpakker på andre universiteter eller fakulteter vedlægges studieudskrift over beståede enkeltfag eller fagpakker

Sådan søger du om optagelse

Du kan enten søge om optagelse på hele fagpakken Softwarearkitektur i praksis eller på et af de tre enkeltfag. Ikke alle enkeltfag udbydes samtidig.

Ansøgning sker via Aarhus Universitets digitale ansøgningssystem DANS.

Vejledning til login til det digitale ansøgningssystem

Vejledning til at oprette en brugerprofil

Vejledning til opdatering af NemID

Sådan søger du om optagelse på en deltidsuddannelse via det digitale ansøgningssystem DANS

Vi anbefaler, at du har dokumentationen klar i PDF-format, når du starter din ansøgning. Se venligst fold-ud-boksen "Krav til dokumentation".

Hvis du har problemer med at søge via DANS, kan du kontakte supporten via hjælpeformularen. Hvis du har behov for telefonisk support, er du velkommen til at oplyse dit telefonnummer i formularen. 

Deltagerbetaling

Deltagerbetalingen opkræves i rater forud for semesterstart. Betalingen dækker omkostninger til undervisning, 3 eksamensforsøg pr. disciplin og administration. Fakturaen sendes til din E-Boks.

Udover deltagerbetalingen skal der påregnes udgifter til bøger og eventuelt leje af cloud ressourcer.

Du får først eksamensret, når din deltagerbetaling er registreret i vores system.

Deltagerbetalingen giver dig ret til at følge undervisningen i den periode, du er optaget i. Hvis du ønsker at deltage i det samme undervisningsforløb igen senere, skal du indsende en ny ansøgning om optagelse, og der vil blive opkrævet deltagerbetaling igen.

Deltagerbetaling ved universitetets efter- og videreuddannelser pålignes ikke moms og omfatter ikke udgifter til undervisningsmaterialer.

Statstilskuddet til deltidsuddannelse fastsættes i finansloven for et år ad gangen. Aarhus Universitet tager derfor forbehold for eventuelle justeringer af deltagerbetalingen.

Returbetaling og ændringer af indskrivning

Hvis du ønsker at afmelde dig, efter undervisningen er begyndt, kan du ikke få deltagerbetalingen refunderet. Hvis afmeldingen sker før undervisningens start, kan du få deltagerbetalingen refunderet. 

Efter ansøgningsfristens udløb er det ikke muligt at foretage ændringer i indskrivningen, fx fra en disciplin til en anden.

For at Efter- og Videreuddannelse kan registrere din afmelding, skal den sendes skriftligt til evu.nat-tech@au.dk. Husk at oplyse navn, studienummer og hvilke(t) fag du ønsker at afmelde samt dine eller din arbejdsgivers bankoplysninger, så vi kan refundere deltagerbetalingen.

Studieordning

For nærmere oplysninger om uddannelsen, prøvetyper mv. henvises til studieordningen og generelle regler og bekendtgørelser.